C8:074b


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
hemmanen Ellesta medh des
alla lägenheeter, uty åcker, Eng, skoug
och Siöö, som ähro belägit uty Söder-
mannelandh Jönåckers häradh
och Halla Sochn Mätt Anno 1695 af
             Petter Utter

Ellesta {A. 1. Crono hemman ähr anslagit till Jnfanteriet Boställe
            {B. 1. Skatte Crono hemman
Desse ähra uty tegskiffte i åcker och Eng af lycka
stångtahl, med fölliande tillägor
    Nembligen

Åker Eng                                                                            A                  B
                                                                                        Tunnor Lass  Tunnor Lass
I. Starck leer iordh                    11 8/56
II. samma iordh mon                 10 20/56
III. lycka åcker iordh                 9 36/56
IV. äfwen åcker iordh                14
        Summa 45 8/56 Tunnland
    Fördehlning                                                                22 32/56        22 32/56
V. 16 ½ tunnor Kerr och hårdhwald ad 2 ½ lass 41 1/4
VI. 4 tunnor Kerrwald                      ad 2 lass 8
VII. 10 ½ tunnor Kerrwaldh             ad 3 lass 31 ½
VIII. 3 3/4 tunnor Kerrwaldh            ad 2 lass 7½
IX. 14 tunnor Kerrwaldh                  ad 1 lass 14
        102 1/4 Lass
# {X. 3 14/56 tunnor Kerr wald         ad 4 lass 13
   {XI. 10 22/56 tunnor hårdhwald ad 1 1/4 lass 13                        6
        Detta åhrliga uthsädet och höö                            11 16/56  56 5/8    11 16/56 50 5/8
(Text vid asterix vid sidan om textspalten:)
Detta hafwer A. tegskiffte
med Sundh
A 3 stenger
Sund 10 stenger
   
    Detta ähr Bohlby och hafwer sin skoug uppå
    en udde, hwar uppå ähr nötorfftig fångskoug
    till wed, gierdsell, och småt timber till
    huus bygnat, hafwa och hwar sin hage
    A. äger C. med ahl, granskoug, tall till timber
    B. äger D. med biörck och granskoug, nötorfftigt
    mulbette, fyskie 5 kattzestånd war, godt
    nötorfftigt fiskie, till hwar gårdh, så humblegårdh
    om 200 stänger.

(Text under kartbilden t.h.:)
Räntan effter Method:
åckern af 6 kornet    28 : 18 : 13
af Engen                    9 : 18 : -
Skoug                        2 : 24 : -
Mulbette                    -    6 : -
Humblegård              -    8 : -      
        Summa            41 : 10 : 13

(Text på kartbilden:)
Hallbo-    siön
Wässby ägor på denne sydan
Biörck och granskoug
Biörckskoug
Tall och timberskoug
granskoug
steen backe
Ellesta
timberskoug
ahl och gran skoug
Sållat stuga
Lindholmn
Yngren Lacus
Emellan denna äng ähr inge Distans
hasselskoug
Biörckskoug
Sunds Eng
Eckeby hängnar
äng

Scala Ullnarum