C8:075b


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
Neder Walinge medh der till liggande
ägor och lägenheeter, som ähra belägna
uty Södermannelandh Jönåckers
häradh och Stegtomta Sochn Mätt
Anno 1693 af
            Petter Utter

                           {A. ½ hemman Cavalleri     } Desse ähra uty tegskiffte i åcker
Neder Welinge   {B. ½ hemman Jnfanteriet tillslagit } och
                           {C. ½ hemman Cavallerie } Eng af lycka stångtahll och dehl
Cavallerie hemmanen bäggie ähra om en Mudering och befinnes
af fölliande lägenheeter
                        Nembligen
Åker Eng                                                                 A                    B                    C
                                                                               Tunnor Lass  Tunnor Lass  Tunnor Lass
I. Starck leer iordh            17 46/56
II. samma iordh mon         15 10/56
        Summa 33 Tunland
    Fördehlningen                                                     11        -          11         -        11        -
V. starck iordh                                                                                10/56    -
    III. 41 28/56 tunnor Kerr och hårdh wald
                                        ad 1 ½ lass 62 1/4
    IV. 3 ½ tunnor hårdh wald ad 4 lass 14
                76 1/4 lass
    Fördehlningen                                                       -     25 5/12      -     25 5/12    -       25 5/12
    VI. 2 2/6 tunnor kerr och måsse wald ad 3/4 lass  -      1
    VII. 3 tunnor Kerr och måssewald ad 3/4 lass                              -      2 1/4
    VIII. 4 ½ tunnor Kerr och måsse wald ad 3/4 lass                                              -        3 3/8

    Detta ähr Bohlby och hafwer sin egen
    skoug, hwar på finnes nötorfftig fång-
    skoug till wed, gierdsell, och småt timber
    till huus bygnat, nötorfftigt mulbete
    A. hafwer twenne hagar D. E.
    B. hafwer twenne hagar F. G.
    C. hafwer trenne hagar, H. J. K. så och humblegårdh
    om 100 stänger
    L. En hage för Muderingshästen, de hafwa
    nästan inttet fyskie, ey annat än gallstrand

    Oskattlagde torp
    M. Ormhäll
IX. starck lerriordh        36/56                          12/56     -          12/56        -         12/56    -

Dett åhrliga uthsädet, och höö ähr                5 34/56  26 5/12  5 32/56  27 8/12   5 34/56  28 19/24

    Räntan effter Methoden på B
    åckren ad 6 kornet             13 : 25 : 4
    8 Lass skatt höö ad 24 %    6  :  -  : - 
    fångskoug                           1  :  8  : -      21 : 1 : 4

(Text på kartbilden:)
Öfwer Welinge ägor på denne sydan
Lunda sochn och Rinckeby ägor möter här      
Dene parck ähr stridig emellan Öfwer och Neder Welinge
Skoug-siön
Tall och biörck-skoug
Lång-kerret
måsse
hästhage
gran skoug
Yngaren Lacus
Neder Walinge
Ormhäll
Hagersta ägor tager här emot

Scala Ullnarum