C8:076b


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
Öfwer Wallinge, Sättery sampt Crono
hemmanet, med des till hörigheeter som
ähr belägit uty Södermanneland
Jönåckers häradh och Stegtompta sochn
Mätt Anno 1693 af
                    Petter Utter

Dette tillyka medh Humbleboda ähra Bohlby
men ähra ey kunnoga om sin Rågong

                           {A. Säterye äger 8 stänger beståår af 2 hemman
Öfwer Wellinge {B. Crono äger 4 stänger och ähr 3/4 hemman
                           {C. frälsse äger 4 stänger och ähr 1 hemman
Dessa ähra uty tegskiffte i åcker och Eng, och Bohby1 med Humble-
boda, befinnes af fölliande lägenheeter

Åker Eng                                                       A                   B                    C
                                                                     Tunnor Lass  Tunnor Lass  Tunnor Lass
I. Medellmåttig  starck iordh    21 40/56
II. samma iordh mon                22 24/56
        Summa 44 8/56 Tunland
    Fördehlning                                              22 4/56          11 2/56           11 2/56
III. lät iordh                                - 26/56
IV. lätt iordh                               - 40/56
V. lätt iordh                                - 28/56
VI. Medellmåttig starck iordh                                            1 10/56
VII. Biörck iordh                                                                   40/56
VIII. lätt iordh                                                                                             46/56
    IX. 7 tunnor hårdh wald ad2 lass 14
    X. 20 tunnor hårdh wald ad ½ lass 10
    XI. 6 ½ tunnor kerrwald ad 2 ½ lass 16 ½
                    40 ½ lass
    XII. 7 tunnor kerrwald ad 3 lass 21
    XIII. 3 ½ tunnor hårdh wald ad 2 lass 7
    XIV. 7 1/4 tunnor kerr och hårdh wald
                                         ad 3 lass 21 3/4                           -     24 7/8        -       24 7/8
    XV. 4 1/4 tunnor kerr och hårdh wald
                                        ad 3 lass 12 3/4
    XVI. 1 ½ tunnor kerrwald ad 4 lass 6                              -    18 3/4

    Skoug som för ähr sagdt, god fångskoug
    till wed gierdsell, så och timber till huus-
    bygnat, godt mulbette, och fyske med
    notedrächt, B. hafwer twenne hagar, D. E.
    Humblegårdh 150 stänger

    Oskattlagt torp
    F. Måstorp
XVII. Biörck och sågiordh    31/56
XVIII. lycka åker iordh         35/56
XIX. samma åker iordh        1 8/56
        Summa 2 18/50 Tunnor 
    XX. 3 28/56 tunnor kerrwald ad 2 lass 7
    XXI. 4 tunnor sydwald ad ½ lass 2                                   -        9
    G. hage stenig med tallskoug
    Dett åhrliga uthsädet med torpet                                  7 35/56   69 3/4                             
        
(Text upptill, t.h. om kartan:)
Räntan effter Methoden på B.
åkren af 6 kornett        19 : 9 : 15
äng                               10 : 10 : -
fångskoug                     2 : 24 : -
Mulbette                       -  : 6 : -
humblegårdh                -  : 6 : -
        Summa                31 : 29 : 15

(Text på kartbilden:)
tallskoug och gran sampt bergig mark
Måstorp
gran skoug
Skoug-siön
Denne dehl ähr twistig emellan Öfwer och Neder Wellinge
Såll/dat/stuga
hage
hage
hage
hage
hage
Yngarn Lacus
Öfwer Wallinge
Neder Wellinge möter på denne sydan

Scala Ullnarum
____________________________
1) Egentligen Bohlby