C8:077

(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
Crono hemmanen Bondeby medh dess tillhörig-
heeter uty åcker och Eng, som ähr belägit uty
Södermanneland Jönåkers häradh och Stegtompta Sochn
Mätt Anno 1693 af
                    Petter Utter

Bondeby {A. 3/4 hemman Jnfanterie Boställe } af lycka lägen-
                {B. 3/4 hemman indelt på Jnfanterie } heeter, och teg-
    skiffte uty åcker och Eng af lycka stång tahl med fölliande
    tillägor                Nembligen

Åker Eng                                                                A                B
                                                                            Tunnor Lass  Tunnor Lass
I. Sandh och lätt iordh                6 28/56
II. Medellmåttig starck iordh    15 16/56
III. Samma iordh mon                10
            Summa 31 44/46 Tunland
    Fördehlningen                                                15 50/56        15 50/56
IV. lätt iordh                                                        - 38/56
    V. 5 21/56 tunnor kerr och hårdh waldh
                                          ad 3 lass 16 1/8
    VI. 1 42/56 tunnor Tufwig hårdh waldh
                                          ad 3 ½ lass 5 1/8
    VII. 3 tunnor Sydwaldh ad 4 lass 12
    VIII. 1 ½ tunnor Sydwaldh ad 3 lass 4 ½
    IX. 2 tunnor hårdhwald ad 1/8 lass 1/4
    X. 16 21/56 tunnor kerr och hårdhwald
                                        ad 3 lass 49 1/8
    XI. 9 14/56 tunnor kerr och hårdhwald
                                       ad 1 ½ lass 13 7/8 
                        101 lass
    Fördehlningen                                                     -     50 ½           -     50 ½
    A. hafwer en hage C. meds må skougsbuskar
    B. hafwer en hag D. med små skougsbuskar
    Detta tillyka medh Wahlersta ähr Bohlby och
    hafwa sin egen skoug, godh fångskoug till wedh
    gierdsell, timber till huusbygnat, snefwet
    mulbette, lytet fyskie, humblegårdh hwar 100 stänger
A. hafwer ett torp E. Sandstugan
XII. Sand iordh                                50/56
XIII. Sandiordh                                18/56            34/56

    Dett åhrliga uthsädet och höö ähr                8 33/56  50 ½      7 53/56  50 ½

(Text under kartbilden nere t.h.:)
Räntan effter Methoden
A. åkren ad 5 ½    19 : 25 : 12 3/4
Eng                       12 : 24 : -
Skoug                    2 : -       -
Humblegårdh        - : 4 :    -       
                            34 : 21 : 12 3/5
Dillo1 B.               33 : 13 : 4 1/3

(Text på kartbilden:)
Nykiörcka So[c]hn och Torsta ägor
Lånhalsen2 Lacus
små granskoug
små granbuskar
Bondeby
Tängsta
Sandstugan

Scala Ullnarum
 
_________________________
1) Fel för Ditto
2) Egentligen Långhalsen