C8:078

(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
Cronohemmanet Tickstadh medh alla
dess tillhörigheeter uty åcker, Eng,
skoug och marck sampt fyskie watten
som ähr belägit i Södermanneland
Jönåckers häradh och Stegtompta Sochn
Mätt Anno 1693 af
                    Petter Utter

Tickstadh ½ Crono ähr anslagit till Jnfanterie
Boställe, med fölliande lägenheeter
    Nembligen

Åcker Eng                                                                        Tunnor Lass
I. Medellmåttig starck leer och sååg iordh    5 10/56
II. Samma åcker iordh                                   5 28/56
         Summa 10 38/56 Tunnland
    Dett åhrliga  uthsädet ähr                                            5 19/56
    III. 5 14/56 tunnor kerrwald ad 2 lass 10 1/4
    IV. 9 tunnorhårdhwald mager medh biörck-
    och gran skoug                    ad 3/4 lass 3 3/8                           13 5/8

    Detta hafwer sin egen skoug af-
    hängnat, och beståår uty A. ähr mycket
    lyten, hwar uty ähr nötorddtig fångskoug
    till wedh och gierdsell, ingen timberskoug
    nötorfftigt mulbette, ingen humblegårdh
    fyskie mycket ringa ähr gallstrandh.

    Räntan effter Methoden:
    åckern ad 5 kornet                  10 : 26 : 15
    1 ½ lass skatthöö ad 24 %        1 : 4 : -          11 : 30 : 15

    Skoug och mulbette kan ey
    skattläggas.

(Text på kartbilden:)
Ene ägor möter på denne sydan
Yngarn Lacus
Biörck och tall-skoug sampt gran-skoug
gran och biörckskoug
Tickstad

Scala Ullnarum