C8:079


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
Cauallerie hemmanet Gouglunda
medh dess tillägor och lägenheeter, som
ähr belägit uty Södermannelandh Jönå-
kers häradh och Stigtompta sochn mätt in
Februario Anno 1692 af
                        Petter Utter

Gouglunda 1 hemman består af fölliande lägenheeter

åcker Eng                                                                  Tunnor  Lass
I. Starck lerr iordh                11 50/56
II. samma slags iordh            6 26/56
III. lycka åcker iordh            7 45/56
IV. lycka iordh mon              2
V. starck iordh                         14/56
VI. lycka åcker iordh              15/56
         Summa 28 38/56 Tunnor
    Dett åhrliga uthsädet                                           14 19/56
    VII. 17 40/56 tunnor kerrwaldh
            sämker ad 1 ½ lass 26 3/4
    VIII. 3 50/56 tunnorhårdhwaldh ad 3 lass 11 ½
    IX. 32/56 tunnorhårdhwaldh ad 3 lass 1 5/8            -            39 7/8

    A. Een hage af medellmåttig bette,
    B. hage af små gran skoug snäfwert bette,
    Detta kan intet sägies på hwars ägor
    det skall wara belägit, men hafwer
    fångskoug ingen hwarcken till wedh
    gierdsell ell timber till huusbygnat,
    och inttet mulbette fyskie om wåren
    nötorfftigt när leck ähr, humblegårdh om
    150 stänger Ryssgårdh.   

(Text på kartbilden:)
Eneby hängner här
Skåhra hängner här
Bäresta hängner möter på denne sydan
Yngaren        Lacus
Fyrssiö hängnar tager här emot
Gouglunda

Scalan inhåller 1400 alnar
6 penningar