C8:080


(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öfwer
Crono hemmanen Eneby och des tillägor uty
åcker och äng sampt andre lägenheeter, hwilcka
ähra belägna uty Södermanneland Jönåckers
häradh och Stegtompta Sochn mätt Anno 1691 af
                Petter Utter

    Notarum Explicatio

Eneby stångtall    {A. Crono hemman ½ äger i byen 5 stänger
                             {B. Crono hemman 1 äger             7 stänger

C. Starck lerriordh godh åcker        18 26/56
D. Samma slags iordhmon              14 44/56               A              B           
            Summa 33 14/56 tunnland                           Åcker äng    acker äng
    Fördelning effter stångtallet                               13 44/56        19 23/56
    E. 13 1/4 tunnor kerrwald ad 3 lass 39 3/4
    F. {12     kerrwald              ad 3 lass 36
        {11 3/4 sydwald             ad ½ lass 5 3/8
            Summa 81 1/8 lass
    Fördelningen på höö                                            -    33 3/4        -    47 1/4
    G. Een hage af godt bette som de
        och ähra båda om
        A. hafwer och en humblegård om 25 stänger
        Desse gårdar ähra afgierda på
        på Harsta ägor och Brincks ägor
        iembwähl hwar på de sin fång-
        skoug effter nötorfften niuter
        till wed och gårdefång, doch
        beståår det af tallskoug, in-
        tet timber, mulbette ähr
        mycket knapt och snefwert

(Text på kartbilden:)
Skåhra ägor mötter här
Barsta ägor på denne sidan
Hallabo siöön
kerr-wald
hage
syd-wald
Eneby
kerrwald
Haresta hangner här

Scalan inhåller 1000 alnar