C8:081


(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öfwer
Helliestadh /2 hemman/ Crono är Sätterye och anslagit
till öfwerstens af Jnfanterie Boställe
medh dess till ägor och lägenheeter, som
ähr belägit uty Södermanneland
Jönåckers häradh Stegtompta Sochn
mätt Anno 1691 af
            Petter Utter

    Notarum Explicatio

I. Medellmåttig /: och med grundhe                                      Tunnor lass
    Backar iblandh :/ Starck gran och eeniordh    18
II. Samma slags iordhmon                                  26
III. af lycka åcker mon                                        2
        Summa 46 Tunnland
        Dett åhrliga uthsädet ähr                                                23
    IV. 19 3/4 tunnor Sydwald             ad 3 lass 59 1/4
    V. 11 3/8 tunnor hårdh wald mager ad ½   5 11/18
    VI. 10 tunnor tufwig hårdhwald     ad 3    30
    VII. 18 tunnor Syde och måsse wald ad 1 ½   27 3/4                    122 11/16 lass

VIII. Een Trägårdh
IX. Een litten hage tagen af engen
    Ny lagder humblegårdh om 50 kuppor som
    ähr störet men största d[e]hlen ähr lag-
    der och ostörat.

    Detta ähr Bohlby men hafwer
    ingen fång skoug warcken till
    wed eller gierdsell, så och mycket
    knapper bettes mark, fyskie ähr
    nötorfftigt.

(Text på kartbilden:)
Hallabo
Trollholmen
granskoug
granskoug
slätt bettes mark
Sydh och måsse-wald
Tufwig hårdhwald
Skåhra ägor tager här emot
Skåhra
Helliesta
hage
hårdh-wald mager
Sydhwald med så1 widbyske
granskoug

Scala Ullnarum
__________________________
Fel för små