C8:082b


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
Öhlsta med der till liggande
ägor och lägenheeter, som ähr
belägit uty Södermanneladh1
Jönåckers häradh och Lunda Sochn
Mätt Anno 1693 af
            Petter Utter
   
            {A. ½ Cavallerie augment äger 5 2/3 stänger } Desse ähra uty
Öhlsta {B. 1/4 Jnfanterie                       4 1/3 stång } tegskiffte i åcker
            {C. 1/8 Landhstats hemman      2 stänger    } och Eng
    medh fölliande tillägor och lägenheeter
    Nembligen

Åcker Eng                                                        A                B                    C
                                                                    Tunnor Lass  Tunnor Lass  Tunnor Lass
I. Starck leer iordh     15 24/56
II. Starck leer iordh    16 42/56
III. lätt iordh                - 52/56
        Summa 23 6/56 Tunnor
    Fördehlning                                            10 3/46          8 38/56          3 31/56
IV}uth iordh                                                1 5/56
VI}

V} uthiordh till Åckelsta    3 9/56 tunnor
VI}
    Dett åhrlig uthsädet                                 5 32/56        3 14/56           1 43/56
     VIII. 28 tunnor mager hårdh wald
                                   ad 1 lass     28
    Fördehlning                                                  -    12 8/39      -    9 13/39      -    4 12/39
    Till Åckelsta                    2 7/39 lass

    IX. 12 tunnor kerrwaldh ad 1 lass                -    12
    X. 2 ½ tunnor hårdh wald ad 1 lass                                    -    2 ½
Uthiord XI. 48/56 tunnor hårdh wald
                                            ad 1 lass                -    3/4                                                            
    XII. 5 tunnor hårdh wald ad 1 lass                                                             -    5
                                                                           24 149/156    21 65/78        9 12/39
    Desse hafwa fuller sin egen skoug,
    men ingen fång till wed och
    gierdsell, knapt mulbette, intett
    fyskie, ingen humblegårdh
    A. hage ähr D. snäfwert bette
    B. hage ähr E. snäfwert bette
    C. hage ähr F. snäfwert bette.

    Räntan effter Methoden på B.
    åckren ad 5 kornet    6 : 18 : 13
    Eng                           1 : 16 : -   
                                                        8 : 2 : 13

(Text på kartbilden:)
Öhlsta ägor möter på denne sydan
Åckelsta ägor
Öhlsta
Walle ägor möter på denne sydan
bettesmarck
bettesmarck
bettesmarck
Små Tall skoug
Allmenningen möter här
  
Mätte Scalan

(Senare text nere t.h.:)
denna Chartans uträkning är aldeles
orichtig befunnen, och utan ompröfwan in
loco, kan till ingen skattlägning tiena.
_______________
1) Egentligen Södermannelandh