C9:002


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
Lilla Nählen medh dess till ägor och
lägenheeter, som ähr belägit uty
Södermannelandh, Willåtting häradh
och Malmma Sochn Mätt Anno 1693 af
                Petter Utter

Lilla Nähln 1/4 hemman ähr bytt ifrån
Konglig Mayestätt och Cronan Anno 1647 af Sahlig
fru Görell Posse och nu Possideras
af Öfwerstååthållaren högwälborne gref Christopher
Gyllenstierna, medh effterfölliande till
ägor och lägenheeter

åker Eng                                                                                    Tunnor Lass
I. Sandh och sågiordh                        3 26/56
II. Lycka åcker iordh                         3 8/56
         Summa 6 34/56 Tunnland
    Dett åhrliga uthsädet ähr                                                        3 17/56
    III. 6 1/4 tunnor kerrwaldh                   ad 1 ½ lass 9 3/8
    IV. 1 3/4 tunnor hårdhwaldh                     ad 3 lass 5 1/4
    V. 1 ½ tunnor kerrwaldh                           ad 4 lass 6
    VI. 9 21/56 tunnor hårdh och sydh waldh ad 1 lass 9 3/8
    VII. 2 tunnor hårdhwaldh                          ad 1 lass 2
    VIII. 10 21/56 tunnor kerrwaldh               ad 1        10 3/8                  42 3/8

    A. En hage steenig marck och berg,
    Detta ähr belägit på Crono
    Allmenningen hwar uppå det
    till nötorfften niuter sin fång-
    skoug till wedh och gierdsell, sampt
    timber till huusbygnat, godt
    mulbette, fyskie nötorfftigt,
    humblegård om 100 stänger

    Räntan effter Methoden
    åker ad 4 ½ tunnor            6 : 5 : 5 4/5
    18 Lass skatt höö ad 16 :   9 : ---------
    humblegård                       -  : 4 : -----
                          Summa       15 : 9 : 5 4/5

(Text på kartbilden:)
Mortorp hängnar här
Skoug och uthmark tager emot
Steenig marck och berg
Lilla Nähln
Nähln Lacus
Stoora Nähln möter

Scala Ullnarum 

(Text i vänstra marginalen:)
Malmma Sochn 2