C9:004


(Kartakt inskannad i två delar:
C9:004 Del av text samt kartbild
C9:005 resterande text
)

(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
Enbouga sätterye med alla der
på liggande hemman och torp och
des tillhörigheeter som ähr belägit
uty Södermannela[n]dh Willåttings
häradh och Malmma sochn Mätt Anno
1693 af
                    Petter Utter

A. Enebouga säterye 1 hemman der uppå ägorna afgierda hemman
Enebougatorp 1/4 Slätåcker 1/4 Högsiön 1/4 Room, Desse alle
ähra bytta ifrån Konglig Mayestät och Cronan Anno 1661, af Öfwerst Leut-
nanten Hans Ulfsparre och Majorn Jonas Silfwerbrand, som nu Possideras
af Sahlig Herr Jacob Flemmings arfingar, och befinnes af effter fölliande
tillägor och lägenheeter
                                    Nämbligen
Åcker Eng                                                                                Tunnland Lass
I. Starck leeriordh                             8 53/56
II. samma slags iordhmon                  5 7/56
III. lycka åcker iordh                           39/56
IV. äfwen samma slags iordh            2 31/56
        Summa 17 18/56 Tunnland    _______________           8 37/56
    V. 3 1/4 tunnor Sydwald                      ad 4 lass 13
    VI. 3 35/56 tunnor kerrwald            ad 3 ½ lass 12 5/8
    VII. 5 1/4 tunnor kerrwald                  ad 2 lass 10 ½
    VIII. 26 1/4 tunnor hårdhwald mager ad ½ lass 13 1/8
    IX. 65 tunnor kerrwald                        ad 1 lass 65
        Summa 114 1/4 lass                    ________________________   114 1/4

    Twenne hagar B. C. stenig marck med biörck och
    tallskoug, godt bette
    Detta ähr Bohlbby och hafwer sin egen skoug af Stafweder
    hwar på ähr nötorfftig fångskoug till wedh och gierdsell
    så och timber till huusbygnat, godt mulbette, intett
    fyskie ..ästen, ingen humblegård

     Oskatlagde torp
D. Vretstugan
X. Lättiordh                                    54/56                            27/56
E. Löfnääs
XI. Biörck leer starck iordh            1 28/56
XII. samma iordh mon                    2 12/56
        Summa 3 40/56 Tunnland                                          1 48/56
    XIII. 11 42/56 tunnor Sydwald ad 1 lass 11 3/4
    XIV. 3 tunnor kerrwald             ad 1 lass 3
    XV. 4 1/4 tunnor hårdhwald     ad 1 lass 4 1/4                                  19   

    F. En hage steenig, ingen humblegård
    Dett åhrliga uthsädet ähr                                                 11         133 1/4 

    Afgierda hemman som ähra skatt lagde
G. Room 1/4 hemman
XVI. Biörck och sååg iordh            2 26/56
XVII. samma slags iordh                1 48/56
        Summa 4 18/56 Tunnor
    Dett åhrliga uthsädet                                                     2 9/56
    XVIII. 10 tunnor kerrwald       ad 1 ½ lass 15
    XIX. 1 42/56 tunnor kerrwald ad 1 lass 1 3/4                              16 3/4
    H. En hage steenig marck ingen humblegård

J. Enbougatorp 1/4 hemman
XX. Medellmåttig starck iordh        7 41/56
XXI. Lycka åcker iordh                   5 29/56
         Summa 13 14/56 Tunnland
    Dett åhrliga uthsädet ähr                                            6 35/56
    XXII. 2 1/4 tunnor kerrwald       ad 3 lass 6 3/4
    XXIII. 36 tunnor kerr och sydwald ad 2 lass 72
    XXIV. 8 21/56 tunnor kerrwald  ad 1 lass 8 3/8    _________  87 1/8
    K. En lyten hage små biörck skoug.

(Texten fortsätter på C9_010 med avgärda hemmanen Slättåker
och Högsiön samt räntan
)

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Snöfwe ägor möter på denne sydan
Hylltinge sochn och Ladunds ägor
Helliesta sochn och Töfwersta ägor stööter här intill
Fohlöckna ägor tager emot på denne sydan
Lunby ägor möter här

stenbacke
steenig marck
steen backe
Berg backe
Enbouga
Biörck och tall-skoug
Tall-skoug
Högsiön
sten backe med biörck skoug
Wretstugan
Biörck skoug
Tall och timber skoug

steen och berg
Room
steen backe
steenig marck
Tall-skoug
Biörck buskar
steen backe
Slätåcker
Enbouga Lacus
steenig marck
Berg och steen
Enbougatorp
små biörckskoug
steenig marck
Berg
Berg
Löfnäs
steenbacke
stenbacke
Berg och sten med några tallar

Scala Ullarum