C9:007


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
frälsse hemmanen Snösswa, medh alla
dess tillhörigheeter uty åcker Eng skoug och
marck, som ähr beläget uty Södermanneland
Willåttings häradh och Malmma Sochn Mätt Anno
    1693 af
                            Petter Utter

Snösswa    {A. 2 frälsse hemman } Desse hafwa åcker hwar för sig
                {B. 1 frälsse hemman } men i engen tegskiffte af lycka dehl
A. ähr bytt ifrån Konglig Mayestätt Cronan Anno 1661 af Öfwerst
leutnampten Hans Ulfsparre, och Majoren Jonas Selfverbrand, sampt
och Bröslandh 1/4 hemman, och nu Possideras af Sahlig herr Jacob
Flemmings arfwingar, och befinnes af fölliande legenheeter
        Nembligen

åcker Eng                                                                            A                    B           
                                                                                        Tunnor lass  Tunnor lass
I. Medell måttig starck iordh    10 39/56
II. Samma åcker iordh                8 36/56
        Summa 19 19/56 Tunnland                                     9 34/56
III. Lycka åckr iordh                11 44/56
IV. samma slags åcker iordh     8 26/56
         Summa 20 14/56 Tunnland                                                           10 7/56
    V. 6 42/56 tunnor hårdh waldh   ad 1 lass 6 3/4
    VI. 15 tunnor kerrwaldh             ad 1 lass 15
    VII. 16 21/56 tunnor kerrwaldh ad 3/4 lass 12 9/32
    VIII. 114 3/4 tunnor kerrwaldh ad 1 1/4 lass 143 7/16
    IX. 13 1/4 tunnor kerrwald        ad 1 lass 13 1/4
        Summa 190 23/32 lass
    Fördehlningen                                                                 -    95 23/64      -    95 23/64
    Twenne hagar, J. K. af tall gran och timber
    skoug, och godt bette,
    Dessa ähra Bohlby och hafwa sin egen skoug
    hwarpå ähr nötorfftig fång skoug till wed och
    gierdsell sampt småt timber till huus-
    bygnat, nötorfftigt mulbette, intett
    fyskie, A. hafwer humblegård om 200 stänger

    Oskattlagda Torp
C. Tallbacke
    X. Sandh och lät iordh         1 36/56
    XI. samma åcker iordh        1 40/56
        Summa 3 20/56 Tunnland                                      47/56                47/56

D. Rompåssen
    XII. Sandh och lätt iordh    1 49/56
    XIII. sama åcker iordh        1 35/56
        Summa 3 28/56 Tunnland                                      49/56                49/56
    XIV. 8 tunnor kerrwaldh ad 1 lass 8

E. Möllnarstugan
    XV. lätt iordh                        36/56
    XVI. lycka iord moon           12/56
         Summa 48/56 Tunnland                                          24/56            24/56
    XVII. 6 tunnor kerrwaldh ad 2 lass 12                                     6                   6

F. Qwarn medh twå par stennar Räntar till
    huusbonden 9 Tunnor

G. Sååg

    Dett åhrliga uth sädet ähr                                     11 42/56  105 23/64    12 15/56  105 23/64

    Afgierda hemman
H. Brösslandh 1/4 hemman med fölliande lägenheeter
åkr Eng                                                                   Tunnor  lass
XVIII. Biörck iordh         3 18/56
XIX. lycka åcker iordh    3 22/56
        Summa 6 40/56 Tunnland
    Dett åhrliga uthsädet                                          3 20/56
    XX. 13 ½ tunnor Sydwaldh ad ½ lass 6 3/4
    XXI. 1 tunnor kerrwald       ad 3 lass 3                             9 3/4
    L. En hage steenig med små
    biörckskoug,
    ingen humblegård  

(Text t.v. om rubriken:)
Räntan effter Methoden
åckren af 6 kornet                    29 : 23 : 18
14 3/4 lass skatthoo ad 24%    11 : 2 : - 
Skoug                                        - : 2 : 24
humblegård                              - : 8 : -     
                             Summa    43 : 25 : 18

Qwarn och Sååg forblefwer wyd sin gamla
ränta
Brosslandhs Ränta
åckern ad 4 kornet                  5 : 3 : 3
1 3/4 lass Skatthoo ad 24%    1 : 10 : -
                                               6 : 13 : 3

Summa Snösswa räntta ähr
            50 : 6 : 21 -

(Text på kartbilden, först runtom medsols:)
Hylttinge Sochn och Lysätters ägor mötter
Lavlunds ägor tager emot
Kambohls ägor mötter här
Enbouga ägor stöter intill på denne sydan
Lunby skougs-ägor mötter på denne sydan alt här till

Tall och timber-skoug
moo
moo släät
Biörkskoug
Möllnarstuga
Sååg Qvarn
moobacke
Såldat stuga
Snöswa
Biörck-skoug
Tallbackn
Brösland
biörckskoug
Stennig medh små biörckskoug

Släät mobacke
Moo medh Tall gran och Timberskoug
Tall gran och timberskoug
stenn backe
Måsse
Måsse
Tall och granskoug
Rompåssn
stenn backe
biörk skoug

Scala Ullnarum