C9:008


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
frälsse hemmanet Kiörckbohl
med der till hörige ägor och lägen-
heeter, som och ähr belägit uty
Södermanneland till Willåttinge härad
Hyltinge Sochn. Mätt Anno 1693 af
                                    Petter Utter

Kiörckbohl ½ hemman ähr bytt ifrån Konglig
Mayestätt och Cronan Anno 1650 af Kongliga Rådet
Sahlig Herr Skiähring Rossenhane, och nu
Possideras af Assessoren Välborne Herr Bengt
Sparre, och befinnes af fölliande legenheter
        Nembligen
åker Eng                                                                Tunnor Lass
I. Sandiord                                4 40/56
II. af lycka iordh                       1 40/56
III. samma mon                        2 8/56
IV. lycka åcker iordh                   14/56
         Summa 8 46/56 Tunnland
    Dett åhrliga uthsädet                                        4 23/56
   V. 7 ½ tunnor kerrwald         ad 3 lass 22 ½
    VI. 2 5/7 tunnor hårdh wald ad 1 lass 2 5/7
    VII. 3 1/4 tunnor sydwald    ad 2 lass 6 ½
    VIII. 1 5/8 tunnor kerrwald  ad 3 lass 4 7/8 ________  36 40/56

    En hage af berg och moomarck.
    Detta ähr belägit på Sparrholms
    ägor, hwar på finnes nötorfftig
    fångskoug till wed och gierdsell,
    intet timber, ey heller fyskie
    humblegård till 50 stänger

    Räntan effter Methoden
    åckren ad 5 kornet               8 : 28 : 15
    14 lass skatthöö ad 14%    10 : 16 : -
    humblegård                          - : 2 : -
                              Summa    19 : 14 : 15

(Text på kartbilden:)
Carlunds äng tager emot
Sparrholms hängnar här
Backe ägor
Sparrholms ägor och hängnar på denne sydan
berg och mo-marck
och snefwert bete
Hyltinge Kiörka
Kiörkbohl
Capplangård

Scala Ullnarum