C9:009


(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
        öfwer
Nääs och Holmsiöön hwilcka ähra
Crono båda, medh deeras til ägor och
lägenheeter, hwilcka ähra och be-
lägna uty Södermanneland
Willåttinge häradh och Mädlössa
Sochn Mätt Anno 1691 af
                        Petter Utter

    Notarum Explicatio

A. Nääs 1/4 Crono beståår af fölliand lägen-        Tunnland   Lass
    heeter
I. dy iordh                                  1 36/56
II. samma slags iordh mon        1 34/56
        Summa 3 14/56 Tunnor
    Åhrliga uthsädet ähr                                            1 35/56
III. 7 tunnland Sydwaldh ad 2 ½ lass 17 ½
                                                  _____________________     17 ½ 
   
B. hage skouggången af godt bette
    humblegård till 20 stänger intet fyskie,
    Detta ähr af gierda på Flemma
    ägor, hwar på det hafwer sin fång-
    skoug till wed och gierdsell sampt
    timber till huus bygnat, nötorfftigt
    mulbette.

C. Holmsiöön 1/4 hemman Crono des lägen-
    heeter som föllier.
IV. lätt iordh                1 48/56
    Åhrliga uthsede ähr                                            44/56
V. 2 48/56 tunnor hårdh wald ad 2 lass 5 40/56    ______  5 40/56
D. Een litten hage
E. och hage af små biörckskoug
    ingen humblegård knapt och littet fyske
    Detta ähr belägit på Crono allmenningen
    hwar på dett niutter sin fångskoug
    så och godt mulbette.

(Text på vänstra kartbilden:)
hage skoug gången men godt bette
Nääs
Sydwaldh
Biörck skoug små

(Text på högra kartbilden:)
Holm-sioon
Holmsiöön
hårdh-wald
hage med små biörck-skoug

Mätte Scalan