C9:012


(Rubrik:)

Geometrisk
Delineation
öfwer frälsehemmanen
    Trompesta
som ära belägna uti
Sudermannaland
Rönö Härad och Ballinge Sochn
Mätt Anno 1688 af
            Petter Utter

    Notarum Explicatio

A. Trompesta 1 ½ frälsse hemman ähr för-
    medlat till 1 helt uty alt, des
    lägenhetter som föllier
C. Starck leeriord                                         8.14 ½
E. Sand och mooiordh                                  - 54 ½        9 tunnor 13 kappar
D. {1. Starck leeriord men mycket säncker 10.45 ½
     {2. Sand iord                                             - 27          11            16 ½
F. kerr och hård wald     5 6/7 Lass         19 1/7 
G. {3 hårdwald          19 3/14                  9 3/4
     {4 Kärrwald säncker 14 5/56             28
H. Kerrwald                3 1/4                    6 ½                   63 11/28 lass
J. Een hage af godt bette till koohage.
K. Een hage af gran skoug till häst hage
     Humbegårdh om 80 kuppor

B. Jbidem 1 ½ frälsse hemman ähr och förmed-
    lat till 1 helt uty alt, desse bäggie ligga
    i tegskiffte både uty åcker och äng af lycka
    dehl sampt och bäggies hagarna.
C. Starck lerr iord                                    8.14 ½
E. Sand och mooiord                                - 54 ½            9 tunnor13 kappar
D. {1 Starck lerr iord men mycket /sanck/ 10.45 ½
     {2 Sand iord                                            - 27            11           16 ½
F. Kerrwald                    5 6/7 tunnor     19 1/7
G. {3 hårdh wald         19 3/14                9 3/4
     {4 kerr wald säncker 14 5/56            28
H. Kerr wald                    3 1/4                6 ½                63 11/28 lass

J. Een koo hage af godt bette
K. Een häst hage med små gran skoug.
    Humblegårdh om 80 kuppor.
    intett fyskie uthan med lof uty
    Sundhälla fiähln at draga not
    Dessa gårdar hafwa sin nötorfftigheet
    af skoug till wed och gårdefång, men
    intett timber, det häffdas hwar om
    annan uty skougen effter det ähr ingen
    wysser bohlby, nötorfftigt mulbette.

(Text på kartbilden, först runtom motsols:)
Ormåckers hägnar möter här
Oppeby hägnar här
Tybble hägnar stötter intill
Skoug och uthmark möter här

tompt
Trompesta
tompt

Scalan inhåller 1200 alnar