C9:016


(Rubrik:)
Geometrisk
Affrytningh
oppå frälsse hemmanen
Segersta och Skyhle
        utj
Sudermanneland
Rönö Härad och Bällinge sochn
Mätt Anno 1688 af
                           Petter Utter

    Notarum Explicatio

A. Segersta 2 frälsse hemman ähr förmedlat till
    1 helt, ahr och lagder till en gård, des lägenheeter
    som föllier,
B. {1 Sandiord                                3. 23
     {2 Medelmåttig starck iord        3. 5
C. leer och såg iord                         1. 7                            7 tunnor 35 kappar
D. {3 Medelmåttig starck iord        2. 24
     {4 Sand och lätt iord                 6. 14                           8 :           38
E. {5. Slät sydwald                     1 19/28 tunnor 4 1/4
     {6. Mager hård wald              1 11/28            1 3/8
F. {7 Slät sydwald                       3 35/56            8 3/4
    {8 Tufwig hård- och måssewald 2 19/56        2 1/4 
    Desse effter fölliande ängar hafwer Segersta
    och Bygd tegskiffte, Segersta 10 stänger Bygd 3 stänger
G. Tufwig måsse och hård wald    4 37/56        6 12/13
H. Tufwig hårdwald                       6 3/7            7 9/13
    Ähn een äng som finnes på Skrathälla
    affrytning, tegskiffte med Bygd.
J. {9 Slätt sydwald                       2 5/8 tunnor 6 2/13
   {10 Tufwig hård wald bärande 5 5/7            14 3/13
   {11 Mager hård wald                6 27/56        1 7/13            
   {12 Kerr wald                           4 5/7            15 5/13      68 21/52 lass
K. Een hage liten godt bette, ingen humble gård.
L. Jbidem 1 frälsse hemman ähr förmedlat till
    ½ uty utlagorna men ressor och dagswercken som helt
M. {13 Medelmåttig starck iord    4 . 46
     {14 leer och såg iord                1. 44                              6 tunnor 34 kappar 
N. Medelmåttig starck iord           5. 15                              5 :           15 :
O. {15 Slätt sydwald        4 1/14 tunnor  6
     {16 Tufwig hårdhwald 6 ½                 6 ½
P. {17 Slätt sydwald         7 11/14           7 3/8
    {18 Tufwig hård wald  6 17/28           6 5/8
    Uty desse ängar hafwer C. och S. teg-
    skiffte af lycka dehl.
Q. för sig allena sydwald   1 1/7            3                         29 ½ lass 
R. Een hage af berg och steen, ingen humblegårdh,
S. Jbidem 1 frälsse hemman ähr för medlat till ½ men
    ressor och dagswercken som et helt.
T. {19 Medelmåttig starck iord    3. 32
    {20 Såg iord                             1. 36                           5 tunnor 12 kappar
V. {21 Medelmåttig starck iord    4. 8
    {22} Såg iord
    {23}                                         2. -                              6 :            8 :
O. {15 Slätt sydwald          4 1/14 tunnor 6
     {16 Tufwig hårdhwald   6 ½                6 ½
P. {17 Slätt sydwald           7 11/14           7 3/8
    {18 Tufwig hård wald    6 17/28           6 5/8
X. För sig allena sydwald   1 1/28            3                    29 ½ lass
    Doch säges att en äng ähr tagen ifrå desse brggie
    för lång tyd sedan och ähr laggder under Håånö
Y. Een hage af berg och steen, ingen humlegård

24. Skyhle ½ frälsse hemman ähr för medlat till
    1/4 men ressor och dagswerken som ett halfft.
25. Sååg och leeriord                        4. -                       4 tunnor
26. Sååg och leer iord                       3. 42                    3            42 kappar
27. {30 Slät sydwald        5 19/56 tunnor 10 1/4
      {31 hård wald              2 5/14              2 3/4            13 lass
28. hage af berg och stenig mark
29. hage af godt bette, humblegård om 40 stänger 60 qvadrat alnar

    Desse hamman hafwa sin fångskoug till nö-
    torfften af wed och gårdefång, sampt nötorfftigt
    mulbette, men ingen Bohlby kan sägias wara
    desse hafwa och fyskie med noot drächt
    uthi Troobo fiähln.

(Text på kartbilden:)
Grinda hägnar
Aflööt möter
Segersta
Skinnartorp hägnar
Segersta
Tompt
Skoug och uthmark här
Skoug och uthmark möter
Bygd
Segersta
Skoug möter här
Skoug här
Skyhle
Segersta hägnar här
Nynääs hägnar
Skinnartorp här
Troobo fiähln

Mätte Scalan