C9:021

(Kartakt inskannad i två delar:
C9.020: en uppvikt flik utan text döljer text och karta
C9:021 här kan text och kartbild ses i sin helhet
)

(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
oppå frälsse hemmanen
Skra/t/hälla Skiählsnääs
    och
Draget
    uty
Sudermanneland
Ronö Härad och Bällinge sochn
Mätt Anno 1688 af
                        Petter Utter

    Notarum Explicatio

A. Skrathälla 1 frälsse hemman ähr för-
    medlat till ½ med ressor och dagswer-
    ken som et heelt, ähr och Råå Röör,
B. {1 Sand och lätt iord            1. 37
     {2 Swart mylla                     2. 18              3 tunnor 55 kappar
C. Swart mylla                          1. 25
D. Sand och mooiord                1. 4                2 :           29 :
E. tufwig hårdh wald 7 25/56 tunnor 22        22 lass
    Uthur siön bergas och noch foder
F. Een hage af godt bette så och gran -
    skoug, der byen skall hafwa sin fångskoug
    knapt till gerdsell men intet till
    wedbrand, nötorfftigt mulbette, godt
    fyskie, ingen humblegård.

G. Skiählsnääs 1 frälsse hemman ähr för
    medlat till ½ men ressor och dags-
    wercken som et hellt, ähr och Råå och Röör
    Säges och af Bonden en stoor dehl af åcker
    så och en god bettes hage wara tagen
    ifrån Byen och lagder under Nynääs.
H. {3 lett iord med små steen     3. 31
    {4 leer iord med små steen     1. 46        5 tunnor 21 kappar
K. {5 leer och lätt iord                1. 10
     {6 Swart mylla                       2. 48        4 :         2 :
L. {7 kerrwald                  4 tunnor 16
    {8 Mager hård wald     5 27/28    3
M. Tufwig hård wald       5              5         24 lass
N. Een hage af berg och steen knapt bette,
    der skall och byen taga sin fångskoug
    till gerdsell, men knapt, intet till
    wedbrand, knapt Mulbette, godt
    fyskie, ingen humblegårdh.
O. Draget 1 frälsse hemman ähr förmed-
    lat till ½ uty alt, dess uthan mycket
    betungat med ressor och dagswerken,
    ähr Råå och Röör under Nynääs.
P. Medelmåttig starck leeriord    1. 17        1 tunna 17 kappar
Q. Medelmåttig starck iord         2. 14        2 :         14
R. {9 kerrwald                 5 tunnor 15
    {10 hårdwald            1 1/8       1 1/8       16 1/8 lass 

    Ähr och ifrån Byen tagen en äng som
    hafwer warit af delt uti Eckekieret.
    Så och en holmma i Troobofiähln
    Munckskiehr som och plägar slåås
    och lagda under Nynääs gårdh.
S. Een liten hage af berg och steen.
     Denne tager sin fång wed och
    gårde fång sampt timber till huus-
    bygnat på Nynääs ägor, nötorfftigt
    mulbette, nötorfftigt fyskie,
    humblegård till 6 kuppor.

(Text på övre kartbilden:)
Nynääs hägnar
Skiöttorp hägnar
Nynääs hägnar möter här
Skrathälla
Troobo fiähln
Skiählsnääs

(Text undre kartbilden:)
Runbosiön
Nynääs hägnar möter
Draget

Mätte Scalan