C9:028


(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öfwer
Håckensta Crono hemman medh des tillägor
och lägenheeter uty åcker äng skoug och
mark, som ähr belägit uty Sodermanne-
landh Rönö häradh och Spelwyk Sochn
mätt Anno 1691 af
                    Petter Utter

    Notarum Explicatio

Håckensta {A. Crono ½ hafwer åcker för sig allena men ängen
                  {ähr 5 stänger
                  {B. frälsse 1 åcker för sig allen men uty äng
                    lycka 5 stänger
    Hårsta äger allena uty ängen medh teg-
    skiffte 1 stång
                                                                        ___A___
I. Lerr och lätt iordh            6 52/56              Tunnor lass
II. lycka iordh mån              8 40/56
III. samma iordh mån            30/56
IV. lycka åcker iordh             14/56
        Summa 16 24/56
    Fördehlningen och åhrliga uthsäde ähr      8 12/56
V. 39 tunnor hårdhwaldh ad ½    19½
    Der af bör                                                                 9 ½

    C. och D. ähra twenne hagar till A. af medel-
    måttigt bette.
    Humblegårdh ingen, fyskie nötorfftigt

    Desse hamman hafwa sin egen skoug hwar
    på ähr mycket knapt till wedh och gierdsel
    så och mycket snäfwert mulbette.

(Text på kartbilden:)
Dahlby ägor möter här
Åhnsunds ägor här
Kall-myhra ägor tager emot på denne sydan
hage
Tufwig hårdh-wald
hårdh-wald odugelig
åcker
Håckensta
ängbacke
åcker
Run-wykan Lacus
åcker
åcker
hage sätt-mark1 
hage slätt mark  
Små gran och tallskoug

Scala Ullnarum
_______________
1) Troligen fel för slätt-mark