C9:030


(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öfwer
Crono frälsse och skatte gårdarna Rogestadh medh alla
des till ägor och lägenheeter, hwilcka ähra be-
lägna uty Södermannelandh Rönö häradh
och Tystberga Sochn Mätt Anno 1691 af
                            Petter Utter

    Notarum Explicatio

              {A. Crono hemman ½    5 3/4 stäng
Rogesta {B. frälsse hemman ½    4 stänger
              {C. Skatte hemman 1     14 1/4 stång
Desse hemman hafwa tegskiffte medh hwar andra
uty underskrefne lägenheeter
                                                                                        A                B                C              
                                                                                    Tunnor lass Tunnor lass Tunnor lass
I. Skön åcker af medellmåttig
    starck gran och een iordh      25 14/56
II. Samma slags iordh mån       26 28/56
III. Samma slags åcker mån      1 14/56
IV. gran och tall iordh medell
    måttig starck                          4 21/56
        Summa 57 21/56
    deraf till Crono/ gården
    effter stång tallet                                                    13 42/56
V. gran och tall iordh medellmåttig stark                    2
VI. dito iordh mån                                                      1 42/56
        Summa på Cronogordens dehl
        af åcker                                                              17 28/56
    Dett åhrliga uthsädet ähr                                         8 3/4
    Frälsse och skattegårdarnas åkers täppor
    ähra intet af tagne
VII. 18 3/14 tunnor kerrwald     ad 3 lass    54 9/14
VIII. 8 ½ tunnor hårdh waldh    ad 1/4 lass 2 1/8
IX. 6 tunnor sydh wald              ad 2           12
X. 9 tunnor hårdh waldh            ad 2           18
XI. 10 4/7 tunnor kerrwaldh      ad 3           31 5/7
XII. 3 11/14 tunnor hårdh wald ad 1        3 11/14
        Summa Engen effter
        tegskiffte                                           122 11/56
    Efter fördelningen får Cronogården hö deraf              -    29 11/48        -                -

    Enskylt och allena
XIII. 3 9/14tunnor kerrwald     ad 2    7 2/7
XIV. 2 1/14 tunnor kerrwald    ad 2    4 1/7   
                                                                                            11 3/7
     Höö till cronogården                                                      40 ½

    D. E. twenne små hagar, humblegårdh om
    100 stänger fyskie intet, dee öfrige hagar
    ähra till Satte1 och frälsse gårdarna
    Desse gårdar hafwa sin egen skoug, hwar-
    på ähr ingen fångskoug till wedh och
    gierdsell, snefwert mulbette.

(Text på kartbilden, först längs sidorna:)
Nähl-berga ägor tager emot på denne sydan
Klöfsta ägor här
Bogesta Sochn och Hassleby ägor på denne sydan
Eneby ägor tager emot

Kerr-wald
kerr-wald
äng
Tall-skoug små
åcker och äng
hage
åcker
hage
hage
hage
åcker
hage
Rogestad
hage
tall skough
åcker
hage små tallskoug
hage af tall-skoug små
åcker
hage alla lycka dehl achtiga om
Sydwald
backe oduglig
hårdh wald
kerr-wald

(Text på ängarna t.v:)
kerr-wald
hårdh-wald

hårdh wald

Scalan inhåller 2000 alnar

____________________________
1) Fel för Skatte