C9:031

(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
Nyqwarn som ähr et frälsse
hemman med des till
ägor som ähr belägit uty
Södermanneland Öcknebo
häradh och Öfwerjerna Sochn
Mätt Anno 1694 af
                        Petter Utter

Nyqwarn 1/4 hemman frälsse och Possideras af Herr
Lars Flemming, befinnes med fölliande lägenheeter

åcker Eng                                                                            Tunnor    Lass
I. Sandh och Mooiordh             3 28/56
II. Medellmåttig starck iordh    4 48/56
III. Medellmåttig starck iordh    - 48/56
        Summa 9 12/56 Tunnor
    Dett åhrliga uthsädet ähr                                                4 34/56
    VI. 12 tunnor kerrwald                      ad 1 lass 12
    V. 3 9/14 tunnor syd och hårdh wald ad 1 lass 3 9/14
                    15 9/14 lass                                                                   15 9/14

    Detta ähr belägit på Ene ägor, hwar på ähr
    godh fång skoug till wedh och gierdsell sampt timber
    till huus bygnat, niuter som byn effter
    nötorfften, nötorfftigt muhlbette, fyskie
    intet, humblegård om 150 stänger

    En miöhlqvarn med twå par stenar räntar
    tolf tunnor miöhl
    Såågqvarn

(Text på kartbilden:)
Präste gårdh hängner här
Nyqvarn
Sååg
Qwarn
Juhlåckers hängnar tager emot

tall skoug
tallskoug
tallskoug

Scala Ulnarum