C9:032


(Rubrik nere t.h.:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
frälsse hemmanet Löfsta med
dess tillägor uty åcker och Eng som
ähr belägit uty Södermanne-
land Öcknebo häradh Öfwer-
jerna Sochn Mätt Anno 1694 af
                Petter Utter

Löfsta frälsse hemman 1 Possideras af Herr Lars
Flemming, och befinnes af fölliande till-
ägor och lägenheeter

åcker Eng                                                                                        Tunnor Lass
I. Leer och sååg iordh                 8
II. Samma slags åcker iord        11 40/56
        Summa 19 40/56 Tunnland
    Dett åhrliga uthsäde ähr                                                              9 48/56
    III. 13 tunnor syde waldh medh små wydeskoug ad 2 lass 26
    VI. 10 tunnor kerrwaldh    ad 1 ½ lass    15
            41 lass                                                            ________________   41
    Een hage medh små biörck skoug
    Detta ähr Bohlby och hafwer sin egen skoug men
    ähr ey kunnig om sin rågång så att dee den
    kunna utwyssa, hafwa elliest godh fång skoug
    till wedh och gierdsell, sampt timber till huus
    bygnat så och sååg timber, så mycket dee
    betarfwa, nötorfftigt muhlbette, intet
    fyskie, humblegård ingen.

(Text på vänstra kartbilden:)
gran och biörck skoug
steen-backe

(Högra:)
Billesta ägor tager emot
Bresta hängner här
Båtsmans stuga
Löfsta
hage
Båtsmansstuga
Banckesta ägor möter på denne sydan

Scala Ulnarum

(Text t.v. om rubriken:)
NotaBene Effter ompröfwan innehåller Numero 11 11 Tunland