C9:035


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
Ene bys hängner och intagor sampt
där på liggande torp, som ähr
belägit uty Södermanneland
Öcknebo häradh och Öfwer Järna
    Sochn
Mätt Anno 1694 af
            Petter Utter

Ene {A. 1 frälsse hemman Possideras af Herr Lars Flemming
        {B. 1 frälsse hemman Possideras af Fru Beatta
    Naat och Daag, och ähra uty tegskiffte uty
    åcker och Eng med fölliande lägenheeter
    och lyka dehl

åckr Eng                                                                       A                    B             
I. lätt iordh sand blandat        20                                Tunnor Lass  Tunnor Lass
II. samma iordhmon              19 36/56
        Summa 39 36/56 Tunnor
    Fördehlning på hwar gårdh                                    19 46/56        19 46/56

    III. 6 13/14 tunnor hårdhwald ad 2 lass 13 6/7
    IV. 7 1/7 tunnor Sydwald ad 1 1/4 lass 8 26/28
    V. 4 ½ tunnor kerrwald ad 1 ½ lass 6 3/4
    VI. 7 13/14 tunnor kerrwald ad 1½ lass 11 25/28
    VII. 8 ½ tunnor kerrwald ad 1 3/4 lass 14 7/8
    VIII. 4 3/7 tunnor Tufwig hårdhwald ad 3/4 lass 3 9/28
    IX. 1 tunna Sydwald ad 2 lass 2
                62 ½ lass
    Fördehlning                                                                 -      31 1/4      -      31 1/4

    Detta ähr Bohlby och hafwer sin
    egen skoug, men kunna på
    ingen syda uthwissa sin rågång som
    kring ägorna bör wara, elliest godh
    fångskoug till wed och gierdsell,
    timber till huusbygnat, nö-
    torfftigt mulbette, ingen humblegård
    intet fyskie.

(Text i högra spalten:)
Oskattlagde Torp på des ägor

    Lill Kerr
X. Sand och lett iordh                    1 44/56
XI. lycka åcker iord                       1 8/56
         Summa 2 52/56 Tunnland
    Det åhrliga uthsädet                                               1 26/56
    XII. 6 tunnor kerrwald ad 1½ lass 9
    XIII. 2 11/14 tunnor kerrwald ad 1 lass 2 11/14
            11 11/14 lass                                                    -        11 11/14

    Öhrsta
XIV. Sand och lätt iordh                1 16/56
XV. lycka åcker iordh                    - 44/56
XVI. äfwen åcker iordh                 - 12/56
        Summa 2 16/56 Tunnland
    Åhrligt uthsäde                                                       1 8/56
    XVII. 2 11/14 tunnor kerrwald ad 2 lass 4 11/14
    XVIII. 2 13/14 tunnor kerrwald ad 2 lass 4 13/14
    XIX. 1 6/7 tunnor kerrwald ad 1 lass 1 6/7
            11 6/7 lass                                                         -       11 6/7

    Walläng
XX. sand och lätt iord                2
XXI. lycka åcker iordh              2 4/56  
        Summa 4 4/56 Tunnlan
    åhrligt uthsäde                                                          -        -            2 2/56
    XXII. 8 9/14 tunnor kerrwald ad 1 ½ lass 12 27/28
            12 27/28 lass                                                    -        -                -        12 27/28

    Skiöttäppa, eller Skiöttorp
XXIII. sand och lättiord             48/56
XXIV. samma iordmon               44/56
        Summa 1 36/56 Tunnland
    Åhrligt uthsäde                                                         -        -            46/56
    XXV. 4 4/7 tunnor kerrwald ad 1 ½ lass 6 6/7
            6 6/7 lass                                                           -        -               -        6 6/7

    Dett åhrliga uthsädet till hwar gårdh               12 29/56  54 4/7    12 43/56  51 1/4                  

(Text på kartbilden, vänstra delen fram till bäcken:)
Desse kunna på ingen syda, någon richtig
Staaf rad uthsyssa, i Synnerheet på Tafsta sydan
ähr ingen skillnat richtiger, säges af åborne

Juhlåckers hängner
Ene
Bancksta ägor tager emot på denne sydan
Moobacke
åcker ödelagder
åcker ödelagder
odugelig marck
Linga ägor här
Eneby ägor möter på denne sydan

(Text på högra halvan av kartbilden:)
Walläng
stenig hage

Steen.backe
Lillkier
backe

Öhrsta
linda
oduglig

Sahltåå hängner här
Kumbla ägor

Stenig hage
Skiöttorp

Scala Ulnarum