C9:037


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
frälsse hemmanen Nybble
med des tillägor uty alla
der till ligande lägenheeter
som ähr belägit uty Sö-
dermanneland Öcknebo
häradh och Ytter Jerna Sochn
Mätt Anno 1694 af
        Petter Utter

Nybble    {A. 1 frälsse hemman } Possideras af Herr Lars Flemming
                {B. 1 frälsse hemman }
                {C. 1 frälsse hemman Possideras af Fru Beata Naat och
                    dag.
Desse ähra uty tegskiffte i åcker och Eng af lyka dehl och stång
tall med fölliande lägenheeter

åcker Eng                                                              A                   B                   C               
                                                                            Tunnor Lass  Tunnor Lass  Tunnor Lass
I. Starck leer iordh                    10 34/56
II. samma iordh mon                 32 48/56
III. Lycka åcker iordh                19 28/56
IV. äfwen lika/ iordh mon           4 48/56
V. lycka åcker iordh                    4 40/56
        Summa 72 30/56 Tunnland
    Fördehlning på hwar gårdh                             24 10/56        24 10/56        24 10/56
    Dett åhrliga uthsädet ähr                                 12 5/56          12 5/56          12 5/56
    VI. 43 tunnor sydwald        ad 1 lass 43
    VII. 6 tunnor hårdhwald     ad 1 lass 6
    VIII. 10 tunnor Tufwig sydwald ad 4 lass 40
    IX. 3 tunnor hårdhwald     ad 2 lass 6
                95 lass
    Fördehlning på hwar gårdh                                -        31 2/3            31 2/3            31 2/3
    X. 2 2/7 tunnor hårdh wald ad 3 lass                 -        6 6/7
    XI. 2 5/14 tunnor hårdh waldh ad 3 lass            -        -            -        7 1/4
    XII. 2 1/14 tunnor hårdh waldh ad 3 lass           -        -            -          -            -     6 3/14

    A. hafwer en hage D.
    B. hafwer twenne hagar E. F.
    C. Een hage    G.

    Desse hafwa sin egen skoug af delt, men nästan
    ingen fång skoug hwarcken till wed eller gierdsell,
    snäfwert mulbette, fyskie intet annat en gall-
    strand, humblegård ingen.

(Text på kartbilden:)
Salt-siöön
Säby ägor tager emot
Denne hage ähr alla try om
Nybble
gran skoug
odugelig marck
Småå gran- och tallskoug
Båtsmansstuga
Båtsmanstuga
Eneby ägor möter på denne sydan 

Scala Ulnarum