C9:038


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
Slättan frälsse hemman
med des till ägor och lägen-
heeter som ähr belägit uty
Öcknebo häradh Ytter Jerna
Sochn och i Södermanneland
Mätt Anno 1694 af
                Petter Utter

Slättan 1/8 frälsse hemman som Possideras af
Herr Lars Flemming och befinnes af fölliande lägen-
heeter och till ägor

åckr Eng                                                                 Tunnor  Lass
I. Medell måttig starck iord            5 36/56
II. samma slags iordmon                6 48/56
        Summa 12 28/56 Tunnland
    Dett åhrliga uthsädet ähr                                    6 14/56
    III. 8 tunnor Tufwig hårdh wald ad 1 lass 8
            8 lass                                                                          8
    Een lyten hage steenig

    Detta hemman ligger emellan Bohlbyarnas
    hängner, och hafwer ingen uthrymd på någon
    syda, ey heller någon fångskoug eller någon
    buske, intet fyskie, och ingen humblegård
    och intet muhlbette.

(Text på kartbilden:)
Skiäfwa hängnar här
Kumbla hängner
hage
Slättan
Linga hängnar
Stensta hängner möter här

Scala Ulnarum