C9:041


(Rubrik:)
Geometrisk Charta vthaf Öster Sundh uthi Turringe Sochn och Ditto häradh

    Notarum Explicatio
                                                                                            Åker         Engh
A. Öster Sundh ½ hemman arf och egit vthan öhretahl    Tunlandh  WinterLass
    afhyst och lagdt under Sundsöhr Herr Assessorens
    Abraham Cronströms sättery.
B. Åkeren beståår af leerjordh, sidländt och jäsiordh        14
C. Engh widh Mählaren skoghwuxin och skarp som af
    Chartan sees kan Littera C. och kan inthet högre
    draga effter medhelmottig gräswäxt, än till                                    4
D. Ähr och till dhenne gårdh lyten skogh knapt till gedzle
    och weedebrandh, intet muhlbeete vthan på Träds-
    giärdet, elliest mosta dhe tillyta grannarna.
E. En humble gårdh om 60 kupor.
F. Ähr en Croneqwarn om 4 paar steenar, såsom
    och hafwer dher warit åhlfyske i samma ström, elliest
    är och till bemelte gårdh godt fiske i Mählaren Littera G.
    och Lilla Turringe Siöö Littera H.
    Hafwer och till dhenne gårdh warit en fräken botten
    widh Nääs åhn, som nu af wattudemningen
    är förlorat och ligger undher wattnet.

(Text i högra spalten:)
J. Är en förlorat Tegelladha.
K. En gammal Tegelungn.
L. Är en Engsfiell Hielmengen benämdh som är sedhan
    hemmanet är wordhet lagdt undher Sätteriet
    för dhes ringa ängh skull tillbydt af Sahlig Herr
    Grönbergs Enkiefruu, vthaff Sahlig Herr vndher-
    ståthållaren Reigner Leienhusen emoot annat
    wederlagh, och lagdt till Öster Sundh och kan dher
    bergas                                            8 Winter Lass

NotaBene åhrligit uthsäde 7 Tunnor och Engh 4 Winter Lass

(Text på kartbilden:)
Skabro och Rösta ägor mötha j Eenhörna Sochn
Nootholmen
Mählaren Lacus
Sunds öhrs ägor mötha
Öster Sundh
Hielm ängen
Hielmängs kiärre
Nääs ägor mötha
Lilla Turringe siöön

Geometrice affattat
jn Octobris Anno 1687
    af
Petter Arosander
                Manu Propria

Scala Ulnarum