C9:045


(Kartakt inskannad i två delar:
C9:044 En uppvikt flik döljer nedre delen av texten
C9:045 Kartbild och karttext
)

(Text i övre marginalen, senare tillfogad
och med tillhörighet till annan härad:
)
Södermanland, Öknebo härad

(Rubrik:)
Geometrisk charta vthaf Sandtorp uthi Turringe Sochn och Ditto häradh

    Notarum Explicatio
                                                                                                        Åker        Engh
                                                                                                    Tunlandh  Winterlass
    Sandtorp 1/4 Crone hemman vthan öhrtaal
A. Åkeren beståår af hwyt och Röödh flöghsandh in alles till        4
B. Engarna Stoor Rögningen af mossbotten och bergas dher starrhöö            4
C. Jtem en lyten Engh widh siön af Dito jordhemon till                                  1       
                                                                                         Summa    4               5

D. Skogh och muhlbeete så till en deehl i hägnarna som elliest
    på Bohlbyskogen sampt Allmenningen effter nödtorfften
     till löfh gerdsle och wedebrandh, godt fiske i siön Yngen.
    är och bemälte gårdh belägen hardt widh allmenningen.

    Åboen Johan Persson
    Såsom åckeren beståår af swagh iordhemon som är hwyt och
    Rödh gran flöghsandh altså kan man intet skatta honom högre
    än 1 1/4 Tunna åhrligit uthsädhe och 5 Winterlass höö
    innom hägnarna effter afgiärdabys wilkor

    NotaBene Emedhan Herr Assessoren Cronström ändteligen påståår dhette
    afgiärda hemmanet skohla skattläggias för ½ som här tills
    warit 1/4 dhet Archivi Attest bewittnar; williandes här
    till laggia en holm udde Biörknäset benämdh Littera E.
    hwarest en Torpstugu nu ståår och dher uppå är fuller en
    lyten engh af 3 lass starr Littera F. sampt widh fäbrostafwen en skogsengh
    Littera G. och 1 lass starrhöö och 1/4 Tunland åker och äfwen widh Torpestugan
    hwilket Nääs han förmeenar och skohla kunna giöras till 1/4 hemman fram-
    wysandhes och sedermeera en Attest de dato dhen            at bemelte
    bondhe hafwer engiar på allmänningen eller Bohlbyskogen, hwilka och skohla
    kunna wara detta 1/4 hemanett till hielp: Såsom desse ängiar som på allmenningen och
    Bohlbyskogen liggia, äre osäkra at blifwa bybehollne, widh hemmanet, att dhe icke
    åtherkallas, anten af Bohlbyy dhet höö tillkommer och Cronan tager dhen
    tilbackas som på allmenninger ligger; altså kom-
    ma dhe intet här i Consideration, vthan dhe som
    äre på Allmenningen icke blifwa serdeles revide-
    rade och skattlagde som andra Croneägor och
    honom af Cronan förundte att hefda, hem-
    stelles altså detta wydare vndher Konglliga Cam-
    mar Collegy, hans nådhes höghwälborne Herr
    landshöfdingens och höghwählborne Herr Direc-
    teurens höghwysa godtfinnandhe.

(Svag text nederst:)
Skiählby och Söderby Charta samt Mörby skog.

(Text på kartbilden:)
Lyfgedins egor mötha på denne sydhan
Sandtorp
Tall och gran skogh
Kumbla egor mötha
backe
Engh
Siön Yngen
fäbrostafwen
Engh
En Torpstuga

Geometrice affattatt Jn Octobris
Anno 1687
    aff
Petter Arosander
   
Scala Ulnarum