C9:046


(Rubrik:)
Geometrisk Charta vthaf Ählbohlsta uthi Turringe Sochn och Ditto Häradh
    Öknebo härad1

    Notarum Explicatio
                                                                    Tunlandh   Winterlass
                                                                       åker           höö
    Åhlbohlsta 1/4 Crone vthan öhrtahl
A. Åkeren dhet ena åhret beståår af sandh-
    jordh något leerblanda till                            3 ½
B. Dhet andra åhret af hwyt och rödh flögh-
    sandh något leeerblandat till                        3
C. Engen en deehl hårdhwall och en deehl
    starr in alles till                                            -              7           
                                                        Summa    6 ½          7

    Godt muhlbeete och skogh effter nödh-
    torfften på Bohlbyns egor, sampt
    fiske i siöön Yngen.
   
    Åboen Carl Joensson

    Emedhan åkeren beståår till en deehl
    af hwyt och rödh flögsandh, kan man
    intet aestimera honom högre för
    åhrligitt vtsädhe än    2 ½ tunland och engh 7 lass
    ähr och en afgiärda by på skattgårdens
    i Skiahlby ägor

(Text på kartbilden:)
Skiählby och Turringe kyrkioheerdens skogh möther
Ählbecks och Jägerstorps egor mötha
ängh
Ählbohlsta
ängh
ängh
Ströppsta ägor mötha på dhenne sydhan
Siöön Yngen

Geometrice affattat Jn Octobris
Anno 1687
    aff
Petter Arosander
              ManuPropria                 
Scala Ulnarum

_____________________
1) Öknebo härad är senare tillfogat