C9:047


(Kartakt inskannad i två delar:
C9:047 baksidan av kartan med text Notarum Explicatio
C9:048 Kartbild
)

(Senare tillfogad text i övre marginalen:)
Södermanland Öknebo härad

    Notarum Explicatio
                                                                                           
    Skiählby beståår aff 1 3/4 hemman af hwilka 1 1/4 skatte och ½ Crone
    vthan öhrtaahl, sampt een vhrfiell i Ströpsta giärdhe sub signo NotaBene
                                                                                                                            Åker        Engh
                                                                                                                        Tunland    Winterlass
A. Åkeren beståår öfwer alt af leerjordh något grusachtigh in alles till            49
B. Engiarna af starr och hårdhwall till                                                                                16 ½
C. Ähr och till dhenne by temmeligh godh skogh, så på östra som wästersydhan;
    Men Crone gårdhen som Lillgårdhen kallas hafwer ingen deehl medh Stoorgården
    vthi Wäster skoghen icke heller fierdehls hemmanet Wänstra, vthan i Östre-
    skogen participera dhe alle sammans hwar effter sin proportion /littera C/ och
    är dhen godh tarffskogh till wedhebrandh hängsel och stängsel, men intet
    någon timmer skogh. Muhlbeete hafwer dhe och dher tilhopa effter nödtorfften
    sampt lytet fiskewattn i Morsnan, hwadh Wäster skogen anbelangar
    så hörer dhen till Stoorgårdhen allena och finnes dher Timmerskogh effter nödh-
    torfften gärdsle och wedhebrandh, godt muhlbeete sampt fiske i Yngen,
    är och bemälte skogh belägen wäster om landswägen, sträcker sigh och Ströpsta ägor
    en deehl emillan Ströpsta och Skiählby, sampt Prästegårdhen, hwarföre
    han och intet kundhe aftages.

    Hafwer och här widh åån stådt en miöhlqwarn littera D. som sedhermeera är omkull
    kastadh för Crone qwarnens skull widh Sundhöhr, och nu 2:ne kopparhambrar
    och en lyten sågh bygdhe, som af Chartan sees kan Litteris E et F. och
    såsom vndhertydhen wattnet minskas så kunna dhe och intet gå tillyka,
    vthom dhen ena mest stå när dhen andra smidher.

    Grannarna
1. Johan Ohlsson } 1 skatte hemman Herr Asessorens Cronströms fåår åhrligen         14 ½      9 
    Joen Larsson   }
2. Pär Joensson ½ Crone hemman Herr Assessoren Abraham Cronströms såår åhrligen  6 ½    5
3. Bondhen i Wänstra 1/4 hemman och Herr Assessoren Cronströms såår åhlige       3 ½    2 ½
                                                                                                                        Summa  24 ½    16 ½

NotaBene Wänstra hafwer fuller alt innom hanck och stöör
    för sigh sielff, men Storgårdhen i Skiahlby hafwer
    medh dhem skifften och intet Lillgårdhen undantagandhes
    skogen dher hafwer Lillgårdhen iempte dhem sin proportion.

(Kartbild och karttext, se inskanning C9_053)