C9:049

(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
Skattegården Hunga medh des
till ägor och lägenheeter som
belägit uty Södermaneland
Höllbo häradh och Trossa sochn
Mätt Anno 1691 af
                Petter Utter

                A. ½ }          {8 stänger
Hunga     B.  -  } äger  {9 stänger
                C.  - }           {6 stänger

Desse hafwa för warit uty tegskiffte både i åcker och eng
men nu hafwer A åcker för sig allena, och tegskiffte
uty ängen, med fölliande lägenheeter

Åker Eng                                                                            A          
                                                                                    Tunnor Lass
I. Starck leer iordh                     6
II. Medellmåttig starck iordh    8
        Summa 14 tunnor
    Dett åhrliga uthsädet ähr                                            7
   
    III. 4 ½ tunnor hårdh waldh       ad 2 lass   9
NB IV. 18 3/8 tunnor hårdh waldh ad ½ lass 9 1/4
    V. 12 3/4 tunnor hårdh waldh    ad 2 lass 25 1/4
        43 ½ lass
    Fördehlning till den ena gården                                 -        15
    D. Een hage lyten
    Desse ähre belägna på Allmenningen
    Fähn, hwar på ähr mycket knap fångskoug
    till wed och gierdsell, snefwert mulbette,
    intet fyskie, humblegårdh ingen.

(Text på kartbilden:)
Hunga

NotaBene uty denne Eng hafwer Östra
Hunga med desse try gårdar
lycka, när de sin dehl hafwa af-
tagit dehla desse try effter stangtahlet

Scala Ullnarum

(Till vänster i marginalen:)
Trosa sochn 55