C9:053


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
Wärnöö hwilcket ähr frälsse
och belägit på Ornöö uty
Södermannelandh Sost-holms
häradh och Österha-
ninge Sochn, Mätt Anno
1694 af
            Petter Utter
    
                {A. ½ hemman }
                {B. ½ hemman } Desse ähra frälsse, och hafwa tegskiffte i en dehl af åcker och Eng            
Wärnöö   {C. ½ hemman } lycka stångtall, som och Possideras af fru Elisabet Stier-
                {D. ½ hemman } skiöld, som och befinnes af fölliande lägenheeter
                {E. ½ hemman }

Åker Eng                                                            A                    B                   C                   D                  E
                                                                        Tunnor Lass  Tunnor Lass  Tunnor Lass  Tunnor Lass Tunnor Lass
I. Sandh iordh                    3 40/56
II. äfwen åcker iordh         1 46/56
                        Summa 5 30/56 Tunnland
    Fördehlningen                                             1 6/56            1 6/56             1 6/56             1 6/56            1 6/56
III. Sandh iordh                                                                    - 24/56
IV. Äfwen åcker iordh                                                                                 - 28/56
V. Sandh iordh                                                - 42/56
VI. Sandh iordh                                              1 4/56
VII. Sandh iordh                                                                                                                                        10/56
VIII. Sandh iordh                                                                                                                                       40/56
IX. Sandh iordh                                              - 13/56
X. Sandh iordh                                                                                                                    - 12/56
XI. Sandh iordh                                                                                                                   1
    Dett åhrliga uth sädet ähr                           1 46/56          - 43/56            - 45/56            1 9/56            1                                                                                                               

XII. 5 tunnor kerrwaldh ad 1 lass 5
XIII. 14 9/14 tunnor hårdh waldh ad 1 lass 14 9/14
XIV. 14 11/14 tunnor hårdh waldh ad 1 lass 14 11/14
XV. 2 4/7 tunnor hårdh waldh ad 1 lass 2 4/7
XVI. 10 5/14 Syd waldh ad 2 lass 20
XVII. 8 tunnor syd och hårdh waldh ad 2 lass 16
                     73 lass
    Fördehlning effter deras dehl                        -      14 3/5       -      14 3/5      -      14 3/5     -       14 3/5      -     14 3/5
XVIII. 3 3/14 tunnor hårdh waldh ad 3 lass     -       9 9/14
XIX. 5 11/14 tunnor  hårdh waldh ad 2 lass     -       11 4/7
XX. 9 2/7 tunnor hårdh waldh ad 2 lass           -        -              -    9 2/7          -      9 2/7   
XXI. 1 1/14 tunnor hårdh waldh ad 2 lass        -        -              -    2 1/7
XXII. 1 9/14 tunnor hårdh waldh ad 2 lass       -        -              -      -              -      3 2/7
XXIII. 1 tunna hårdh waldh ad 3 lass               -        3
                                                      _________           38 3/7            26 4/5              26 23/55          14 3/5            14 3/5

    Desse ähra belägne utpå Ornöö hwar på
    de hafwa sin fång skoug till wedh och gierdsell
    sampt timber till huus bygnat, nötorfftigt
    mulbette, fyskie som de alla andra skiergårds
    hemmanen sampt wedh Sahlögat medh skiöttar,
    ingen humblegård ingen.

(Text på kartbilden:)
Orrskier
Salt-siöön
granskoug
Wärnöö
Träsket
Salt-siöön
Träsket
Saltsiön
Bergig mark
Salt-siön

Scala Ulnarum