C9:054


(Rubrik:)
Geometrisk Delineation
    öfwer
Stymninge medh des till-
ägor och lägenheeter, som
ähr belägit utj Söderman-
nelandh Sotholms härad och
Österhaninge Sochn Mätt
Anno 1694 af
                        Petter Utter

                   {A. 1 frälsse hemman äger i byn 4 stänger         } Possoderas af Kongliga
Stymninge {B. 1/3 frälsse hemman äger i byn 2 2/3 stänger } Råder och Praesidenten gref Gabriel
                  {C. 1/3 hemman frelsse äger i byn 1/3 stänger                            Falckenberg
                                                               Possideras af Herr Johan Flemming

    Desse ähra uty tegskiffte i acker och Eng, medh fölliande lägenheeter
    och till ägor                    Nembligen

åker Eng                                                                 A                   B                   C               
                                                                            Tunnor Lass  Tunnor Lass  Tunnor Lass
I. Starck leer iordh                  13 43/56
II. Sammeledes åcker iordh    16 43/56
             30 30/56 Tunnland
    Fördehlning effter stångtalet                          15 15/56        10 10/56        5 5/56
III. Starck leer iordh                                            - 39/56
IV. Samma slags iordh mon                                                          22/56
V. Starck leer iordh                                                                                         49/56
    Dett åhrliga uthsädet ähr                                7 31/112         5 16/56        2 23/112

VI. 13 tunnor Tufwig hårdh wald ad 2 lass 26
VII. 7 2/7 tunnor sydwald ad 2 lass 14 4/7
VIII. 3 9/14 tunnor hårdh waldh ad 1/4 lass 1 5/56
IX. 7 9/14 tunnor syd waldh ad 1 ½ lass 11 13/28
                53 1/8 lass
    Fördehlning effter stång tallet                            -      26 ½        -    17 2/3        -     8 5/6

    Desse hafwa hwars en hage A äger E
                                                 B äger D
                                                 C äger F
    Denne By ähr Bohlby och hafwer sin egen
    enskylte skoug men knapt fångskoug sampt
    wedh och gierdsell, knapt muhlbette, fyskie
    uty Salt Siöön, ingen humblegård.

(Text på kartbilden:)
Stafsberga ägor tager emot på denne sydan
Stymninge
Blysta ägor möter på denne sydan
gran och tallskoug
Haff siöön
gran och biörckskoug

Scala Ulnarum