C9:057


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
Frälsse hemmanet Lyåcker på
Gåhlöön, uty Södermannelandh
Sotholms häradh och Österhaninge Sochn
Mätt Anno 1694 af
                    Petter Utter

Lyåcker 1/4 hemman frälsse och Possideras af Herr
Johan Flemming, som befinnes af fölliande tillägor

åker Eng                                                                              Tunnor    Lass
I. Swart mylla                            1 28/56
II. äfwen åker iordh                    - 40/56
III. lycka åcker iordh                  - 24/56
    __________ 2 36/56 Tunnland
    Dett åhrliga uthsädet ähr                                                 1 18/56
    
    IV. 2 6/7 tunnor Sydwaldh ad 3 lass 8 4/7
    V. 2 ½ tunnor hårdh waldh ad 3 lass 7 ½
    VI. 1 3/14 tunnor hårdh waldh ad 3 lass 3 9/14
    VII. 1 ½ tunnor Tufwig syd och hårdh wald ad 4 lass 6
                25 5/7 lass  ___________________________________  25 5/7

    Detta ähr belägit på Gåhlöön,
    hawer der sin fångskoug till wedh
    och gierdsell, sampt timber till huus
    bygnat, godt muhl bette, fyskie på
    skieret Sahlöga elliest som andra skier-
    gårds hemman i Saltsiöön, humblegård
    ingen.

(Text på kartbilden:)
Salt-siiöön
Lyåcker
Saltsiöön

Scala Ulnarum