C9:057


(Kartakt inskannad i tre delar:
C9:056 Uppvikt flik som döljer kartakt C9:057 utan text
C9:057 Text

C9:058 Kartbild och rubrik)

(Rubriken som kan även kan läsas på inskanning C9_063
redovisas även här:
)
Geometrisk Delineation
    öfwer
Sätteryet Ede, medh des tillägor
hängner som ähr belägit på
Vthöön uty Södermanneland
Sotholms häradh och Österhaninge
Sochn Mätt Anno 1694 af
                                    Petter Utter

Ede besåår af 3 halfwa och 1/4 hemman Edetorp hwilcka ähra frälsse
och Possideras af fru Christina Bielkenstierna medh fölliande
lägenheeter

Åker Eng                                                                                            Tunnor  Lass
I. Sandh och öhriordh                3 40/56
II. äfwen åcker iordh                 6
III. Lycka iordh mon                  - 16/56
                        10
    Dett åhrliga uthsädet ähr                                                                   5
    IV. 33 5/7 tunnor kerr och måsse waldh ad 1 ½ lass 50 4/7
    V. 71 5/14 tunnor hårdh waldh medh måssa ad 1 1/4 lass 89 11/56
    VI1. 16 4/7 tunnor hårdh waldh medh eckeskoug ad 1 lass 16 4/7
                                        156 19/56 lass _______________________         156 19/56

    Detta ähr belägit på Vthöön, hwar på dett
    hafwer sin fång skoug till wedh och gierdsell
    sampt timber till huus bygnat, nötorfftigt
    muhl bette, fyskie som brukeligit ähr i skiär-
    gården, på Stoor skieret, sampt med noot, ingen
    humblegård, ey heller Trägårdh.

___________________
1) Här återupprepas V i manuskriptet