C9:059

(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
Crono hemmanet Fifwersätra
hwilket ähr ett skiergårdshemman och
belägit på Ornöön, uty Söderman-
nelandh Sotholms härad Österhan-
ninge Sochn Mätt Anno 1694 af
                                    Petter Utter

Fifwer sätter ½ Crono hemman medh fölliande till-
ägor och lägenheeter, Nembligen

Åker Eng                                                                        Tunnor Lass
I. Swart mylla medh sand iordh            1 24/56
II. Lycka åcker iordh                             1 20/56
    _______Summa 2 44/56 Tunnland
    Dett åhrliga uthsädet ähr                                            1 22/56
III. Kan ey calculeras men kan
    åhrlig gifwa hårdhwalds höö                           5
IV. 2 ½ tunnor hårdh waldh                  ad 3 lass 6 3/7
V. 7 9/14 tunnor Syd och hårdh waldh ad 2 lass 15 2/7
            26 5/7 lass ____________                                    -        26 5/7

    Detta ähr belägit på Ornöön
    hwar på dett hafwer sin fång skoug till
    nötorfften som dee andre der boor
    till wedh, gierdhsell sampt timber
    till huus bygnat, Muhlbette på
    öön nötorfftigt, Fifwesäters öön kan
    föda 5 koor om sommaren, fyskie som
    skiergårds hemman plägar bruka medh noot,
    och andra skiöter på wedh Noosten    
    ingen humblegård.

(Text på kartbilden:)
gran och tallskoug
Fyfersätra holmen
Salt-siön
Fifwersäter
gran skoug
Byholmen
Krans holmen

Scala ulnarum