C9:061


(Kartakt inskannad i tre delar:
C9:060 Flik av baksidan uppvikt som döljer text och kartbild
C9:061 Uppvikt flik med text
C9:062 Kartbild och rubrik
)

(Rubriken på inskanning C9_067 redovisas även här:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
Mörtöö ½ frälsse hemman hwilcket ähr
belägit på en öö uty Siöön, som
    ähr uty Södermannelandh
Sotholms häradh och Osterhaninge
Sochn Mätt Anno 1694 af
                                    Petter Utter

Mörtöö ½ skiergårds hemman som ähr frälsse och Possideras
under Tynnelsiöö medh föliande lägenheeter.

Åker Eng                                                                                      Tunnor   Lass
I. Sandh och lätt iordh                2 52/56
II. äfwen åcker iordh                  2 36/56
        _______Summa 5 32/56
    Dett åhrliga uthsädet ähr                                                            2 44/56

    III. 4 5/7 tunnor hårdh waldh ad 3 lass 14 1/7
    IV. 5 ½ tunnor hårdh och måsse waldh ad 2 lass 11
    V. 2 1/7 tunnor hårdh waldh på Huussarne ad 2 lass 4 3/14
    VI. 1 4/7 tunnor hårdh waldh ad 1 lass 1 2/14
            33 1/7 Lass                                                __________                33 1/7

    Detta ähr belägit på en öö för sig sielf,
    hafwer der sammastädedes godh fång skoug
    till wedh och gierdsell, sampt timber till
    huus bygnat, godt muhlbette, fyskie som i
    skiergården bruckeligit ähr, 16 noot warp, så
    och om sommaren, wedh skieret Bytter, ingen
    humblegård, hafwer och några holmar.