C9:064


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineneation1
    öfwer
Effterskrefne hemman på Vthöön, Steenwassa,
Vnderskoug, Norrby, Nederby, Söderby hwilcka
ähra belägne uty Södermanneland Sot-
holms häradh och Österhaninge Sochn Mätt
Anno 1694 af
                            Petter Utter       

A. ½ Vnderskoug, B. ½ Norrby, C. ½ Nederby D. ½ Jbidem E. ½
Söderby F. ½ Jbidem G ½ Jbidem H. 1/4 Stennwassa. Desse ähre
frälsse och Possideras af fru Christina Bielkenstierna
och befinnes af fölliande lägenheeter.

Åker Eng                                        A                 B                  C                   D                 
                                                    Tunnor Lass Tunnor Lass Tunnor Lass Tunnor Lass
                                                       E                   F                  G
                                                    Tunnor Lass Tunnor Lass Tunnor Lass
I. Örjordh                    2 40/56
II. äfwen åcker iordh  1 52/56 
III. lycka iordh mon   - 52/56
     ________  5 32/56 Tunna                 A
                                                             Tunnor   Lass
                                                               2 44/56
    IV. 4 tunnor hårdhwaldh ad ½ lass         -          2

V. Sandh iordh             2
VI. äfwen åcker iordh 1 32/56                
    _______   3 32/56 Tunnor                   B
                                                            Tunnor Lass
                                                             3 32/56      
VII. Sandiordh            2 8/56
    ________  2 8/56 Tunnor
    Fördehlning                                B                   E                   F                  G
                                                     Tunnor Lass Tunnor Lass Tunnor Lass Tunnor Lass
                                                      30/56            30/56            30/56             30/56
VIII. lätt iordh        - 28/56   
IX. lätt iordh          1 36/56
X. lätt iordh           - 36/56
XI. lätt iordh         - 32/56
XII. lätt iordh        - 40/56
    _________  4 12/56 Tunnor        C                   D
                                                      Tunnor Lass  Tunnor Lass
                                                        4 12/56
XIII. Lätt iordh       1 24/56
    _________ 1 24/56  
    Fördehlning                                40/56            40/56

XIV. lätt iordh        - 44/56
XV. lätt iordh         - 20/56
XVI. lätt iordh       - 20/56
XVII. Lätt iordh    2 20/56
    _________  5 16/56 Tunnor                            5 16/56

XVIII. lätt iordh      2 40/56
XIX. lätt iordh        2 40/56
XX. lätt iordh         4 12/56
XXI. lätt iordh        - 40/56
XXII. lätt iordh      - 44/56
    _______  11 8/56 Tunnor
    Fördehlning                               E                   F                   G
                                                    Tunnor Lass Tunnor Lass Tunnor Lass
                                                    3 40/56          3 40/56         3 40/56                                                                              
    Transport

(Text i högra spalten:)
    Transport                                                                  A         B        C        D         E           F            G    
XXIII. 2 6/7 tunnor hårdh waldh ad ½ lass    1 6/7     lass     lass     lass     lass     lass        lass        lass
                                                                                                13/42  13/42  13/42  13/42     13/42     13/42
XXIV. 10 1/7 tunnor hårdh waldh ad 2 lass 20 2/7                                                  6 16/21  6 16/21  6 16/21
XXV. 3 2/7 tunnor hårdh waldh ad 1 lass     3 2/7                  23/28                        23/28     23/28     23/28
XXVI. 3 1/7 tunnor hårdh waldh ad 2 lass    6 2/7                 3 1/7  3 1/7
XXVII. 5 2/7 tunnor hårdh waldh ad 2 lass  10 4/7    10 4/7
XXVIII. 3 3/7 tunnor hårdh waldh ad 2 lass 6 6/7                  6 6/7
XXIX. 3 11/14 tunnor kerr waldh ad 2 lass  7 4/7                             7 4/7 
30. 3 2/7 tunnor hårdh waldh ad 2 lass         6 4/7                             3 2/7   3 2/7
31. 10 tunnor mager hårdh waldh
    medh små hassellskoug ad 1 lass               10                                            10
32. 9 3/14 tunnor hårdh waldh ad 2 lass     18 6/7                             18 6/7
33. 4 5/14 tunnor hårdh waldh ad 2 lass     8 5/7                                           8 5/7
34. 4 9/14 tunnor hårdh waldh ad 4 lass    18 3/14                                                    6 1/7     6 1/7      6 1/7
35. 2 tunnor hårdh waldh ad 1 ½ lass         3                                                             1           1            1
36. 8 9/14 tunnor hårdh waldh ad 2 lass    17                                                           5 16/21  5 16/21  5 16/21
37. 5 3/14 tunnor hårdh waldh ad 2 lass    10 3/7                                                     3 10/21  3 10/21  3 10/21

    Efetr fölliande Eng hafwa
    Dessa stångtahl, A. 4 stänger
    B. 3 stänger C. 3 stänger D. 1 3/4 stänger
    E. F. G. 7 ½ stänger Stoorbyn 4 stänger
    Wjlle 1 3/4 stänger
38. 100 tunnor hårdh waldh ad 1 lass    100
    Fördehlning                                                           16         12         12         7         10          10          10
   
Dett åhrliga uthsädet
             A                  B                    C                    D                     E                     F                   G
           Tunnor Lass Tunnor Lass  Tunnor Lass   Tunnor Lass  Tunnor Lass   Tunnor Lass  Tunnor Lass
            2 44/56         2 3/56            2 26/56           3                     2 7/56             2 7/56            2 7/56
Dett åhrliga höö
               -      26 4/7    -     20 17/28  -    44 25/28    -    31 25/28   -    33 467/588   -  33 467/588  -   33 467/588      

    Desse alle ähra belägne på Uthöön hwar
    på de hafwa sin fång skoug till wed och
    gierdsell, sampt timber till huusbygnat
    Muhlbette nötorfftigt fyskie som i
    skiergården brukeligit ähr, endehl på
    Stoorgrundhs skier och en dehl på Långlandhs
    skier, A. hafwer humblegård 150 stänger

(Text i nedre, vänstra hörnet:)
    Steenwassa H. 1/4  hemman
Åker Eng                                                                  Tunnor  Lass
I. Sandh iordh                2 40/56
II. lättiordh                     1
    ________  3 40/56 Tunnor
    Dett åhrliga uthsädet                                            1 48/56
     III. 9 9/14 tunnor hårdhwald ad 1 lass 9 9/14          -        9 9/14

(Text på kartbilden:)
Salt-siön
Stenwassa
Salt siön

gran skoug och berg
Underskoug
Söderby
Nederby
Norrby

Scala Ulnarum                     

___________________
1) Fel för Delineation