C9:065


(Kartakt inskannad i två delar:
C9.065 Baksida med text
C9:066 Kartbild och rubrik
)

(Rubriken från C9:067 redovisas även här:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
Hyttan på Musköön medh des tillägor som ähr belä-
git uti Södermanne landh Sotholms häradh och
Westerhaninge Sochn, Matt Anno 1694 af
                                                        Petter Utter

Hyttan ½ frälsse hemman som Possideras af fru Christina
Bielkenstierna, medh föliande lägenheeter och wilckor
åker Eng                                                                    Tunnor Lass
I. Leer och lättiordh sandh blandat        2 36/56
II. samma ledes åcker iordh                   1 44/56
III. äfwen iordh mon                              - 36/56
IV. lycka åcker iordh                              - 20/56
________________ 5 24/56 Tunnland
    Dett åhrliga uthsädet ähr                                        2 40/56
   
    V. 30 tunnor hårdhwaldh ad 1 ½ lass    45_____________  45

    Detta hafwer sin egen udde på öön hwar
    på ähr godh fång skoug till wedh och gierdsell
    timber till huus bygnat, godt muhlbette,
    Een holme Edesholmen som och ähr till bette
    fyskie hafwa dee som andra skiährgårdshemman
    uty Hafsiöön, på öön ett träsk som ähr fysksiöö
    Humblegård om 100 stänger. Skieret som de liggia
    till strömmings fyskie wed heeter Grändh.