C9:067


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
Frälsse hemmanen Tuna medh
des intagor och lägenheeter, som
ähr belägit utj Södermanneland
Sotholms härad Westerhaninge Sochn
Mätt Anno 1694 af
                                Petter Utter

Tuna {A. 1 frälsse hemman Possideras af Herr Johan Flemming
         {B. 1 frälsse hemman Possideras af Sahlig Jungfruu Jngebor Gyllen-
                stierna
    och befinnes medh fölliande lägenheeter, ähra
    uty teg skiffte i åcker och äng af lyck dehl och
    stång tall.

Åker Eng                                                                         A                    B
                                                                                      Tunnor Lass  Tunnor Lass
I. Starck leer iordh                6 52/56
II. Lycka åcker iord              12 32/56
III. äfwen åcker iordh            5 40/56
IV. samma slags åcker           9 32/56
    _______ 34 44/56
    Fördehlning                                                              17 22/56        17 22/56
V. Lätt iordh                                                                                        1 8/56
    Dett åhrliga uthsädet ähr                                            8 39/56         9 15/56

    VI. 4 9/14 tunnor Tufwig hårdh wald
                                                ad 4 lass 18 4/7
    VII. 18 2/7 tunnor hårdh wald med
            biörck och wyde skoug ad 3/4 lass 32
    VIII. 8 5/7 tunnor hårdh wald ad ½ lass 4 3/7   
            55 Lass
    Fördehlning                                                                 -       27 ½        -      27 ½
    IX. 8 tunnor hårdh wald ad 1 ½ lass 12
    X. 5 11/14 tunnor hårdh waldh ad 1 ½ lass 8 19/48           
                                                         ______________    -      39 ½        -    36 1/7

    A ägor fyra stycken hagar, C. D. E. F.
    af godt bette
    B äger hagar G. H. af godt bette

    Desse ähra bohlby och hafwa fuller
    skoug men kunna ey wyssa rågången
    hwar på de hafwa fång skoug till wed,
    och gierdsell, men ingen timber skoug
    som ähr något dugelig uthan till La-
    dugårds huus, muhlbette nötorfftigt,
    fyskie intet, humblegård ingen

    Oskattlagdt torp
J. Tuna torp ähr ödde och ägorna ähre lagda
    under byn, åckern ähr lagder till Eng som
    nu bruckas för Eng och slåås.

(Text på kartbilden:)
Desse ähra ey kunnoga om sin
rågång så att dee kan
uth-wyssa
Skougs Eckeby hängner och ägor på denne sydan
kalftompt
Tuna
Muhlsta ägor här
Lyda hängner på denne sydan

Tunatorp

Scala Ulnarum