C9:068


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
Frälsse hemmanen Moora medh der till
ligande hängnar och tillägor som ähr belägit
uty Sotholms häradh Sorunda Soch uty Söder-
mannelandh Mätt Anno 1694 af
                                            Petter Utter

A. Moora ½ frälsse hemman som Possideras af Herr Axel
    Flemming, med fölliande lägenheeter

Åker Eng                                                                               Tunnor  Lass
I. leer iordh sädh blandat                3
II. lycka åcker iordh                       1 48/56
    ___________ 4 48/56
    Dett åhrliga uthsädet ähr ½ parten häraf                            2 24/56
    III. 6 1/14 tunnor hårdh wald mager ad 1/4 lass 1 33/56
    IV. 8 tunnor mager hårdh waldh ad 1/4 lass    2
    V. 2 5/14 tunnor syd wald ad 4 lass 9 3/7
                        13 1/56 lass                                                      -        13 1/56
    En hage steenig, humblegård till 200 stänger
    fyskie 6 noot warp uty Saltsiön,

B. Jbidem 1/4 frälsse hemman } desse Possideras af fru
C. Jbidem 1/4 frälsse hemman } Ebba Flemming, ähra uty
    tegskiffte i åcker och eng af lycka dehl
Åker Eng                                                                        B                  C
                                                                                    Tunnor Lass  Tunnor Lass
VI. Sandh och leer iordh            4 32/56
VII. lycka iordh mon                  4 32/56
                9 8/56 Tunnland
    Fördehlning                                                            4 32/56            4 32/56
VIII. Sandhiordh                                                           44/56
IX. leer iordh med sandh                                                                    1
    Dett åhrliga uthsädet ähr                                        2 30/56            2 44/56
    X. 6 6/7 tunnor Sydwald ad 3 lass 20 4/7
            20 4/7 lass
    Fördehlning                                                                        10 2/7            10 2/7
    XI. 5 13/14 tunnor hårdh waldh ad 1 lass 5 13/14             5 13/14
    XII. 4 tunnor hårdh waldh          ad 1 lass 4                                              4
                                                             ___________             16 3/14          14 2/7
    
    Humblegård hwar 100 stänger, fyskie intet
    Desse hemman alla try ähra afgierda på
    Fullbro ägor, hwar på de niuter sin
    fångskoug till wed och gierdsell, intet
    timber, snäfwert muhlbette.

(Text på kartbilden:)
hage steenig
Salt-siön
Moora
Tompt
Moora
granskoug
 
Scala Ulnarum 

(Text i vänstra marginalen, längst ned:)
Sorunda Sochn 48