C9:070


(Kartakt inskannad i två delar:
C9:069 uppvikt baksida utan text, där ängarna nummer
    X, XI, XII visas
C9:070 Rubrik, text och kartbild
)

(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
Frälsse hemmanen Skielf
och des åcker och Eng som ähr
belägit uty Södermanne-
landh Sotholms häradh och
Össmo Sochn Mätt Anno 1694 af
                                  Petter Utter

            {A. 1 frälsse hemman } Desse Possideras af hans Exellens gref Fa-
Skielf  {B. 1 frälsse hemman } bian Wrede, dee ähra uty tegskie1 i åckr
            {C. 1 frälsse hemman } och Eng af lycka dehl och stång tall medh föl-
            {D. 1 frälsse hemman } liande lägenheeter
                                Nembligen

Åkr Eng                                                     A                   B                   C                    D
                                                                Tunnor Lass  Tunnor Lass  Tunnor Lass  Tunnor Lass
I. Starck leeriordh                  21 16/56
II. sammaledes åcker iordh    4 40/56
III. leer och sååg iordh           3 50/56
IV. lycka åcker iordh              27 8/56 
    _______ 57 Tunnland
    Fördehlning till hwar gårdh                 14 15/56        14 15/56        14 15/56        14 15/56
V. ifrån byen ähr tagen åcker och ähr
    lagder under Hammersta    10 20/56 tunnor
VI. 1 4/7 tunnor hårdh waldh ad 4 lass 6 2/7
VII. 3 2/7 tunnor hårdh waldh ad 3 lass 9 6/7
VIII. 15 5/7 tunnor tufwig hårdh wald ad4  lass 61 5/7
IX. 5 2/7 tunnor kerrwald ad 2 lass 10 4/7
X. 30 tunnor kerrwald ad 2 lass 60
XI. 3 1/7 tunnor hårdh waldh ad ½ lass 1 4/7
XII. 6 2/7 tunnor hårdh wald ad 3/4 lass 4
XIII. 9 tunnor kerrwaldh ad 2 lass 18
                        172 lass
    Fördehlning                                       A                   B                   C                    D
                                                             Tunnor Lass  Tunnor Lass  Tunnor Lass  Tunnor Lass              
                                                                          43                   43                  43                  43
XIV. 2 tunnor kerrwald ad 2 lass 4                    4

    Detta ähr fuller Bohlby men
    kunna ingen richtig staaf radh
    uthwissa hafwa nötorfftig fång-
    skoug till wed och gierdsell, timber till
    huusbygnat, godt muhlbette, intett
    fyskie, ingen humblegård

    Oskattlagde torp
    E. Humpen
XV. lättiordh            1
XVI. lättiordh          1 16/56
XVII. Sandiord           16/56
         2 32/56 Tunnor                            36/56    -        36/56    -        36/56    -        36/56    -
XVIII. 2 tunnor kerrwald ad 2 lass 4
XIX. 4 tunnor kerrwald ad 2 lass 8
XX. 2 tunnor hårdh wald ad 1 lass 2
            14 lass                                         -      3 1/28        -    3 1/28      -      3 1/28      -    3 1/28
 
    F. Lill Engstugan
XXI. lätt iordh            20/56                 5/56      -        5/56      -         5/56      -          5/56     -
XXII. 3 5/7 tunnor kerrwaldh
                        ad 2 lass 7 2/7                -      1 23/28    -      1 23/28      -    1 23/28      -     1 23/28

    Dess åhrlig uth säde   
           A                          B                               C                             D
        Tunnor  Lass         Tunnor  Lass            Tunnor  Lass          Tunnor   Lass   
      7 28/56  51 24/56    7 28/56  47 24/28     7 28/56  47 24/56    7 28/56  47 24/56

(Text på kartbilden:)
Desse gårder kunna på ingen syda wissa
någon richtig staaf radh, uthan dee ähra
twistiga rudt2 om kring ägorna

Hammersta ägor möter på denne sydan
Skielf
Grängia ägor stotter intill på denne sydan
Lill ängstugan
Humpen
Jurstadh ägor  

Scala Ulnarum

(Text i nedre marginalen t.h.:)
Ösmo Sochn 49
_______________________________
1) Tegskiffte?
2) Egentligen rundt