C9:071


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
Jurstadh bys ägor och hängner som ähr belägit
utj Södermannelandh Sotholms häradh
och Össmo Sochn Mätt Anno 1694 af
                                                Petter Utter

               {A. 1 Skatte hemman äger i Byn 7 1/4 stänger }
Jurstadh {B. ½ frälsse hemman äger 4 stänger                } Possideras af öf-
              {C. 2/3 frälsse hemman äger 4 ½ stänger          } wersten Lage
              {D. uthiordh frälsse äger ½ stång                      } von Yxcult desse
                alla ähra uty tegskiffte i åckr och eng med fölliande
                lägenheeter.

Åckr Eng                                                    A                   B                   C                   D
                                                                Tunnor Lass  Tunnor Lass  Tunnor Lass  Tunnor Lass
I. Starck leeriordh            22 40/56
II. lycka åcker iordh        21 16/56
    ________  44 Tunnland
    Fördehlning                                        19 22/46        10 44/56        11 22/56        2 44/56
    Det åhrliga uthsädet ähr                       9 22/33         5 22/33         5 22/33          1 22/33
III. 12 2/17 tunnor Tufwig hårdh wald
                                    ad 5 lass 61 3/7
IV. 7 11/14 tunnor Tufwig hårdh waldh
                                    ad 4 lass 31 1/7
V. 5/7 tunnor hårdh waldh ad 3 lass 2 1/7
VI. 18 9/14 tunnor kerrwaldh
                            ad 1 1/4 lass 23 17/56
            118 lass
    Fördehlning                                                    51 56/66        28 10/66        30 26/66        7 10/56

    Desse hafwa sin egen skoug när
    de blifwa ensse om rågången,
    hwar på ähr nötorfftig fångskoug till
    wedh och gierdsell nötorfftigt
    muhlbette, intet fyskie,
    ingen humblegård.

(Text på kartbilden:)
Rågången kring skougen wedh Jurstadh ähra de twistige
om, Joen Olufson i Banckesta, och Erich Person i Jursta
woro sig emellan om skillnaden altså måste den ofwer-
gifwas, sammaledes emellan Skielf och Jursta.

Banckesta ägor på denne syden
Jurstadh
Ogesta ägor mötter här
Kienesta ägor tager emot här
Eckeby ägor här
Skielfs ägor här

Scala Ulnarum