C9:075


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
Brööta medh des tillägor
i åckr och eng som ähr belägit
uty Södermannelandh
Swartlöössa häradh och Grödinge
Sochn Mätt Anno 1694 af
                    Petter Utter

            {A. 2/3 hemman frälsse äger i Byn 7 stänger och
Brööta {    Possideras af Herr Axel Flemming
            {B. 1 hemman Skatte äger i byn 7 ½ stång
             Desse ähra uty tegskiffte i åcker och eng med
             fölliande lägenheeter.

åckr Eng                                                                A                    B
                                                                            Tunnor Lass   Tunnor Lass
I. Starck iordh                5 44/56
II. Starck iordh               8 48/56
III. äfwen åcker iord      1 48/56
IV. lycka åcker iordh      16
             32 28/56 Tunnland
    Fördehlning                                                    15 115/203    16 79/406
V. Mooiordh                                                        1 44/56
        Dett åhrliga uthsädet                                   8 549/817      8 174/812

    VI. 20 11/14 tunnor kerr och dywald
                              ad 1 lass    20 11/14
    VII. 9 9/14 tunnor hårdh wald
                          ad 3/4 lass    10 25/56
    VIII. 13 3/14 tunnor kerrwald
                              ad 1 lass    13 3/14
    IX. 4 ½ tunnor hårdh wald
                             ad 1 1/8 lass   5
            49 25/56 lass
    Fördehlningen                                                        -    24 1/4        -    25 ?/2

    X. 7 1/7 tunnor kerrwaldh ad 1 lass 7 1/7
    XI. 9 11/14 tunnor kerrwaldh
                                ad 1 1/4     12 11/56                    -    43 5/8
    A. äger en hage C med biörck-   
    skoug. 
    Dessa ähra Bohlby, men
    ähra intet ensse om sin
    rågång, hafwa elliest nötorfftig
    fångskoug till wed och gierdsell
    sampt timber till huus
    bygnat, Nötorfftigt mulbette
    intett fyskie, ingen humblegård.

(Text på kartbilden:)
Brööta
till Söder Eng
Skatte fiähl
Måsse

Scala Ulnarum

(Text i nedre marginalen:)
Reviderad in Mayo 1744

(Senare text i högra spalten från revideringen:)
Denna 1694 års Charta öfwer Bröta
är för Herr Carl Johan Wattrangs
sökte byte, reviderad in Majo 1744, och
figurerne befundne innehålla såssom följer:

    Åker
Numero 1. Jnnehålter    6 tunnor 18 cappar
Numero 2.                      8  :    11 ½ cappar
Numero 3.                      2  :    12 ½
Numero 4.                      15  :    25 3/4
Numero 5.                        1  :   31.
                            Summa 35  : 2 3/4 nämligen åhrligen 17 Tunnor 17 3/8

            Enghsmarck  
Numero 6. innehåller 23 Tunnor ad 1 lass tunnlandet         23 lass
Numero 7.    dito    9 : 22 cappar ad 3/4 lass tunnlandet     7 13/32
Numero 8.    dito    14 : 20           ad 1 lass tunnlandet        14 5/8 lass   
Numero 9.    dito    4 : 10             ad 1 1/8 lass tunnlandet  4 5/6     
Numero 10.  dito    7 : 4               ad 1 lass tunnlandet        7 1/8
Numero 11.  dito    9 : 28             ad 1 1/4 lass tunnlandet  12 11/32 
                                                                              Summa    69 1/3 lass