C9:077


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
Sätteryet Malmsiöö
med des tillägor som ähr
belägit uty Swatlösse1
häradh och Grödinge Sochn
uty Södermannelandh
Mätt Anno 1694 af
                Petter Utter

Malmsiöö Sätterye beståår af  twenne bonde-
gårdar med fölliande lägenheeter och tillägor,
som Possideras af fru Catharina Lofwisin

Åkr Eng                                                                            Tunnor Lass
I. Starck leeriord                   10 48/56
II. samma slags åcker iord    12 4/56
III. lycka åcker mon              1 12/56
    ______  24 8/56 Tunnland

    IV. 9 11/14 tunnor kerrwald ad 2 lass 19 4/7
    V. 13 5/7 tunnor hårdh och måsse wald ad ½ lass 6 6/7
    VI. 36 6/7 tunnor hårdh syd och måsse wald
                                                ad 1 lass 36 6/6
    VII. 13 4/7 tunnor hårdhsyd och massewald
                                                ad 1 lass 13 4/7
                    76 6/7 lass

    Twenne hagar A. B. af biörk gran
    och ahl skoug, godt bette.
    Detta hafwer sin egen skoug af-
    stafwader, hwar på ähr godh fångskoug
    till wed gierdsell sampt och småt
    timber till huus bygnat, godt
    muhlbette, lytet fyskie, ingen hum-
    blegårdh, ingen Trägårdh.

    Oskattlagde torp
    Kåhlsnääs
VIII. sand iord        1 12/56
IX. sandh iord         - 34/56
    _______ 1 46/56

    Dett åhrliga uthsädet till
    gården om åhret ähr                                12 55/56    76 6/7

(Text på kartbilden:)
Sommarsiön Lacus
Wåhrsta ägor här
Malmsiön Lacus
Malmsiöö
Tyttinge ägor mötter på denne sydan
Biörck- garn och ahlskoug
granskoug
gran skoug
Tall-skoug
Kåhlsnäs
Tall- och biörckskoug
Maya skougs ägor tager emot här
Prästegårds ägor möter på denne sydan

Scala Ulnarum
___________________
1) Egentligen Swartlösse