C9:079


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
Frälsse hemmanen Berga
som ähr belägit uty Söderman-
neland Swartlössa häradh och
Grödinge Soch Mätt Anno 1694 af
                                     Petter Utter

          {A. 1 frälsse hemman } Dessse Possideras af fru Bryta Klerck
          {B. 1 frälsse hemman  }
Berga {
          {C. 1 frälsse hemman } Desse Possideras af fru Karin Bååt
          {D. 1 frälsse hemman }
Desse ähra uty tegskiffte både i åcker och eng af lycka stångtahl och dehl
och befinnes af fölliande lägenheeter

Åckr Eng                                            A                     B                   C                    D
                                                          Tunnor Lass  Tunnor Lass  Tunnor Lass  Tunnor Lass
I. Starck leeriordh          23 46/56
II. samma åcker iordh    27 46/56 
III. lycka åcker iordh     1 20/56
IV. äfwen iordh mon      3
    _____ Summa 56 Tunnland
    Fördehlning till hwar gårdh           14                  14                  14                    14
V. Starck leer iordh        24/56                                  24/56

    VI. 18 tunnor Tufwig sydewaldh
                           ad 2 ½ lass    45
     VII. 11 5/14 tunnor Sydwaldh
                           ad 2 ½ lass    27 ½
    VIII. 29 tunnor mager hårdh waldh
                            ad 1 lass       29
                101 lass
    Fördehlning                                    -    25 1/4        -     25 1/4      -     25 1/4      -      25 1/4
    IX. 12 tunnor hårdhwald
                        ad 1 lass    12
    X. 12 ½ tunnor hårdh waldh
                  ad 1 ½ lass 18 3/4
    A äger fyra hagar E. F. G. H. godt bette,
    B. äger try hagar J. K. L. godt bette
    C. äger try hagar, M. N. O. godt bette
    D. äger twa hagar, P. Q. godt bette

    Desse hafwa fuller sin egen skoug men
    kunna intet wyssa sin rågång, hafwa
    de elliest nötorfftig fång skoug till
    wedh och gierdsell, timber till huusbygnat,
    nötorfftig mulbette, intet fyskie, ingen
    humblegård

    Oskattlagde torp
    Bergatorp.
XI. Starck iordh      1 44/56                -      -            -      -            50/56      -        50/56     -
    XII. 10 tunnor hårdh waldh
            ad 1 lass 10                                                                          -          5            -        5
                                                        A                     B                       C                       D
                                                      Tunnor Lass  Tunnor  Lass      Tunnor Lass     Tunnor   Lass
Dett åhrliga uthsädet och höö ähr   7     31 1/4   7 12/56  31 1/4   7 25/56  34 5/8  7 25/56  34 5/8  

(Text på kartbilden:)
Desse gårdar eller de som bebo hemmana
wetta intet sin rågång af orsack de som till-
förende hafwa hafft der om kunskap ähra döda.

Bergatorp
Klipsta ägor möter här
Biörksta hängnar tager emot här
Berga
Eldtompta ägor möter på denna sydan

Scala Ulnarum