C9:080


(Rubrik:)
Geometrisk
Delineation
    öfwer
Byrsta uthiordh, sampt Byrsta qwarn
med des lägenheeter, som ähr belägit i
Södermanneland Swartlöössa häradh
och Grödinge Sochn, Mätt Anno 1694 af
                                    Petter Utter

A. Byrsta uthiordh beståår af 1/4 hemman Possideras
af Fru Catharina Lofwisin, detta ligger
uty By men hafwer sine åcker sampt engs-
tegar för sig, och befinnes af fölliande lägen-
heeter

åckr Eng                                                                            Tunnor Lass
I. lätt iordh                                    5 48/56
    _______ 5 48/56 Tunnland                                            2 52/56

    II. 1 6/7 tunnor Syd waldh                ad 3 lass 5 4/7
    III. 5/7 tunnor hardh och syd waldh ad 2 lass 1 3/7
    IV. 6/7 tunnor hårdh waldh               ad 2 lass 1 5/7
                                    8 5/7 lass    ________________        -        8 5/7

    Detta hafwer skoug lycka som de an-
    dre gårdar sin egen, hwar uppå ähr
    nötorfftig fång skoug till wedh och
    gierdsell timber till huus bygnat,
    nötorfftigt muhlbette, intet fyskie
    ingen humblegård, hafwa des uthan på
    uth iorden bygt twenne torp,

B. Jelmängstugan oskattl[a]gdt
    V. sandh iordh                            1                                  28/56
     VI. 1 1/7 tunnor Syd waldh ad 1 ½ lass 1 5/7    _____            1 5/7

C. Wretten oskattl[a]gdt torp
    VII. sandiordh                    36/56
    VIII. sandh iordh                18/56
    IX. ofwan åcker iordh        22/56
    _____  1 20/56 Tunnor                                                 49/56

     Dett åhrliga uthsädet ähr                                             4 16/56   10 3/7

D. Byrsta qwarn ett oskattlagdt torp
    X. sandh iordh                    54/56
    XI. lycka iordh mon           22/56
    _____  1 20/56 Tunnor
        Åhrligt uthsäde                                                         38/56

E. En qwarn medh et par stennar
    rentar 6 Tunnor
    Detta Possideras af fru
    Brytta Klerck, ähr belägit
    på Byrsta ägor skoug som
    Byn och bette.

(Text på kartbilden:)
Jelmängsstugan
Wreten
Bysta qvarn
Qwarn
Byrsta

Scala Ulnarum