C9:082

(Kartakt i flera delar:
C9:081 Text, delvis samma som C9:083 och redovisas där
C9:082 Text Notarum Explicatio, del 1
C9:083 Text del 2,
fortsättning från C9:083
C9:084 Kartbild
)

        Notarum Explicatio
                                                                                      Åker         Engh
                                                                                    Tunnland  Winnterlass
    Öster Bröta beståår af 1 2/3 hemman
    som är 1 skatte och dhe 2/3 Crone, sampt en
    bebygdh vtiordh till Wäster Brötha ad 2 öresland
    och berättas dhesse 2:ne öhrs wara såldt ifrån
    skattegårdhen, af en drängh som dhet samma
    ärfdt, effter dhet war en dyr tydh såldte han
     samma jordh för 1 tunna korn bordt
    till Wäster Brötha och är dess ägor medh en guhl
    färga afskildt ifrån Bohlby ägorna som Chartan
    demonstrerar.
A. Åkeren är af godh leermylla in alles              21
    såsom och en deehl moo och jäsjordh till        8          29
B. Engiarna mycket sancka af groff starr till                     -         40
C. Ähr och 2:ne hagar till hwardera gårdhen
D. Skogh och muhlbeete är till dhenne By dhes icke 
    dhe 3:ne Torpen nembligen Bodha, Roghdahl och
    Hummeltorpet wore som på ägorna äre
    bygdte och åhrligen alt meer och meer inkrächta sigh
    af byskogen, och medh swediandhe, näfwer och barck-
    tagandhe skiämma och uthödha honom, som Sahlig
    Herr Baron Erich Flemmings arfwingar hafwa i possession
    vndher Rixsteen sampt medh en ängh Härrängen
    kalladh hittel dhe dhetta possidera hemställes uthi
    hans nådhes högwälborne Herr Landshöfdingens högh-
    wysa betänkckandhe : föruthan 1/4 hemman Haga
    och bebygdt på bohlby ägorna, som corporalen hafwer
    och jempte crone gårdhen på sin lön, dhessuthan
    är och 1 torp Löfhagstorpet benemdt hwars ägor
    dehls liggia på Österbrötha och halfparten
    på Allmenningen, skohla och alla dhesse
    taga sin födha af Bohlby skogen och hafwa mycket
    bettre ängiar än böndren i Bohlbyn, hwar
    af och hemmanen äre mycket af sigh komna
    och medh tydhen kanske blifwa ödhe, hafwer och dhesse
                                                                                Torp
(Texten fortsätter i nästa spalt:)
    Torp först warit optagne af skiöttarne i Sahlig konungh Gustaffs
    tydh medh böndrens loff, och sedan hemmanen finna sigh dher af
    taga skadha, hafwer dhe sagdt sigh willia rifwa Torpen omkull, då Sköttaren
    straxt reest till Stockholm och begiärdt skattläggningh, dhet dhe
    och ährhullit at dhe blefwett skattlagde för någon bast och smörränta.
    Men sedhan alt meer och meer är blefwen påökter af Herskapet
    som sielfwa bohlbyn hadhe och som nu Bohlbyn är wordhen
    reducerat hafwer dhe doch hafft Torparen alt framgent vndher
    sin handh och skatta nu dhesse Torp Bodha Rogsdahl Hummeltorpet
    och Löftorpet för ett fierdehls hem och i pertsedlar nembligen
        Sädh eller spannmål: 2 tunnor
                                          6 såghstockar
                                          1 lass höö till hergårdhen
                                          ½ lass till fogdhen
                                          ½ kolswedh och hålla kotgan widh macht
                                          20 penningar
                                          2 dagswärcken i weckan; men då bärgs-
                                          nings tydhen ähr dhå dhe behöfwes
    _________________________________________________
                                                                                                Åker        Eng
                                                                                            Tunnland  Winter Lass
E. Haga 1/4 Crone Corporalen på sin lön hafwer
F. Åker in alles af moojordh lytet leerachtig till                  6 1/4
G. Engh af starr och hårdhwall till                                                          7
    Åboen Tommas Tomsson
    Såhr åhrligen 3 1/8 tunnland Engh 7 winterlass
    Skogh på Bohlby skogen intet fiske, och en
    hage widh Torpet.

H. Bodha 1/4 frelse på Öster Brötha egor
J. Hafwer åker af moojordh in alles                                    5 ½
K. Engh af hårdhwall till                                                                        15
    En hage sampt skogh och muhlbete på Bohlby skogen
    Åboen Matts hafwer åhrligitt vthsädhe 2 3/4 tunnor
    och engh 15 winterlass.

(Text i högra spalten:)
L. Roughdaahl 1/4
M. Åkeren beståår af moojordh in alles till                        3 1/4
N. Engh af starr och hårdhwall till                                                        15
    Skogh och muhlbeete som dhe andra på Bohlby skogen

    Åboen Mattes Masson
    Såhr åhrligen 1 3/4 tunna och engh 15 winterlass

O. Humeltorpet 1/4
P. Åkeren beståår af moojordh något leerblanda in alles    10
Q. Engh af starr och hårdhwall till                                                    12
    Skogh och muhlbeete som dhe andra, och en hage widh
    Torpet
    Åboen Oloff Andersson
    sår åhrligen 5 tunnor och engh    12 Winterlass

R. Löftorpet 1/4 hemman
S. hafwer åker på Öster Brötha ägor af mojordh                1
T. Engh hårdhwall                                                                             5
    Hafwer och dhessuthan andra åhrs vthsähe på allmenningen
    och en deehl trädsåker som hördhe till dhetta vtsädhet som
    dhe på Brötha egor häfdha, så att dhe ungefär åhrligen
    kunna vthså 3 tunor och engh in alles 8 winterlass

    Åboen Erich Nihlsson
   hafwer och skogh så på ahlmenningen som Öster Brötha
    ägor sampt muhlbeete.

    Föllier nu Öster Brötha rågons beskrifningh.
Numero 2. Togs begynnelsen ifrån fäbron, hwarest ett fem steena
    röör stådt dhet böndren bekiände som skillier Öster
    och Wäster Brötha åth och ingendera disputera och ginge
    så SSO ½ SOTS dher ifrån
3. En wyse på ett bergh sunnan för Österbrötha som war af-
    slagen; men stycket war löst påsatt dhet och grannarna äro
    ense om, och continuerades samma linia.
4. En wyse på ett litet bergh, hwars kant wyse något uhr
    ledhen och syntes som han hadhe warit wridin; men
    wy ginge dher ifrån SO.T.S.
                                                    En wyse
(Texten fortsätter på C9_088)