C9:083

(Kartakt i flera delar:
C9:081 Text, delvis samma som C9:083 och redovisas där
C9:082 Text Notarum Explicatio, del 1
C9:083 Text del 2,
fortsättning från C9:083
C9:084 Kartbild
)

Numero 5 En wyse nohlan om Grindsiön till hwilken Öster och Wester
    Brötha ägor föllias med hwar andra, dhen ey heller är
    disputabel och dher ifrån continuerades samma wädher-
    streck nedh Grindsiön.
6. Sedhan wystes up en wyse östan för Grindsiön i en bergspalla
    som skillier Öster Brötha i Grödinge Sochn och Wästerby i So-
    runda Sochn i sähr, hwilken råå och jordägandarna intet
    äre twistige om och wyste linien NO.
7. En wysesteen på Wästerbymahlmen sunnan för en stor Run-
    steen widh en fahrwägh Sochnarna och Byarna emillan
    till hwilken Wästerbyna willia gå och skiära en Triangel af
    Öster Brötha skogen; /efter prichningen/ Men sedhan gå dhe doch till nästfölliande
    Råå som af Chartan sees kan och dhet för dhen orsaken att
    Wästerbyna hafwa huggit timber för en tydh på dhet stället
    dhet Brötaborna praetenderade antingen timbret igen
    eller betahlningh om hwilket dhe nu ähr förlykte, ifrån
    hwilken Råå linien vistes NOTO.
8. En wyse på ett bergh, hwilket skillier Westerby ifrån Öster
    Brötha och äre jordäganderna samse om honom och wyste
    ONO½NOTO.
9. En Råå Höghberg Råån kalladh och är en skildnat emillan bemälte
    byar, sampt af begge godh ährkiändh och continuerades samma
    linia, komma och Lundby ägor dher till möthes medh
10. En wyse fastskohladher vthi en bergsskrefwa ; men hufwudet
    afslagit och wyste dhes foot linien NNO. dher Österbrötha och
    Lundby ägor i Sorunda sochn och Sootholms häradh möthas
11. Ett Röör uthi en bergspalla och afslagen som skillier för bemälte
    Byar åth dher och Allmenningen möther och wyste vthi
    NTW.
12. En steen som continuerar samma linia
13. En wyse innanför Löfhagstorpets gierdsgårdh som wyste och samma
    wädherstreck och insluther dhenne rågongh halff Löfhagstorps
    egor nästan liggia på Österbrötha march och en deehl på Allmän-
    ningen, såsom och dhen ängen som Corporalen fordrar
    tillbakas af Noringe herskapet Herrängen kallat Littera
    U. hwilken och är på Öster Brötha ägor belägen sampt
    dhesse Torpen, Hummeltorpet, Råghdaahl, och Bodha
    som hafwa dhe besta ägiorna ifrån bohlbyn, dher böndren
    intet hafwa annan ängh än groff frächen och starr dher
                                                                            dhe
(Text i nästa spalt:)
    dhe moste hwart åhr gå på brädhen uthi, då dhe slåå, för dhes
    sancka botten skull; och alt så hemmanen mycket af sigh
    komna.
14. Ett femsteena Röör och wysar samma linea till Kutenbergs
    Röret vthi en stoor mosse ståendes som skillier Allmen-
    ningen och Öster Brötha ägor åth.
15. Jfrån Kutenbergs Råån som är en skilnadh emillan All-
    menningen Öster Brötha och Juhlsta egor och wysar
    linien W.
16. En Råå hardt widh en furustubbe som stodh lutha och bröths
    linien lytet vthi WSW½WTS dhen dhe och äre ense om.
17. En wyse på ett bergh som continuerar samma linea.
18. Ett Ringröör nohlan för Hummeltorpet på en högh bergs
    backe som skillier Öster Brötha och Vrringe egor åth
    och wyste WTS.
    NotaBene emillan dhesse Råstenar hafwer och stådt en Råå som
    intet igenfans, doch i samma linia.
19.En wyse öster om finwägen som är en skildnadh emillan
    Öster Brötha och Vrringe dhen dhe och äre samse om och
    wysar linien WSW.
20. En wyse widh ett bergh ståendhes och sadhes skohla wara en
    skildnad emillan Vrringe Öster och Wester Brötha egor,
    dher ifrån wystes linien STW.
21 et 22. Twenne wysare som continuera samma linea nedh till
    gårdslyckian som skillier begge giärdhen åth och föllia sedhan
    giärdsgårdhen uthåth till södra hörnet Numero 23 och sedhan
    gå dhe SSW till en wyse
24. dhenne wyse wyser sedhan linien SWTS linia recta öfwer
    södher ängstorp giärdhet och till femsteena Råån widh
    fäbron Numero 2.
U. Ähr Herrängen som Corporalen praetenderar.
W. Ähr en engsparck som häfdas af Befallningsman Johan
    Jacobsson på Sneckestawyk och kan dher bergas
    2 winterlass
                                    Södherhagstorpet
(Texten fortsätter i  spalten längst till höger:)
                                                                                                 Åker     Engh
X. Söderhagstorpet en vthiordh ad 2 öresland                     Tunnland Winterlass
Y. hafwer åker af leer och moojordh in alles till                       4
Z. Engh af starr och hårdwall till                                                            5
    Skogh och muhlbeete på Bohlbyskogen

    Åhrligitt vthsäde 2 Tunnor och Engh 5 Winterlass

    Grannarna
    j Bohlbyn
1. Matts hafwer 1 skattehemman sår in alles 15 tunnor
    giör åhrligen Wälborne Herr öfwerst Lundhielm på lön    7 ½    20 20/29
2. Erich Ohlsson 2/3 Crone hafwer vthsädhe in alles 14 Tunnor
    giör åhrligen Corporalen på lön                                           7        19 9/29