C9:086


(Kartakt inskannad i flera delar:
C9:085 Rubrik, resten av kartan döljs av invikta flikar
C9:086 Kartbild och text Notarum Explicatio
C9:087 Resten av texten
)

    Nolarum1 Explicatio
                                                                                                    Tunland     Engh
                                                                                                    Åker        Winterlass
    Huusby beståår af 1 1/3 cronehemman                                                       höö
A. Åkeren i Norrgiärdhe är af leermylla till                                22
B. J Södher giärdhe samma slags jordemon till                          20
C. Engiarna Siöängen af medelmottig gräswäxt till  10
D. Trädshagen af något skarp gräswäxt effter han är backig och
    något medh biörckskogh bewäxt och bergas till    2
E. Nyängen af nästan lyka art som Trädheshagen, doch bettre gräs-
    wäxt och kan ey hogre berächnas än för                4 
                                                                               _____                              16
F. Liten och mycket bergugh skogsmarch allenast till gierdsle och
    wedhebrandh effter nödtorfften, ringa och skarpt muhlbeete
    och ingen haga eller haghställe till någondera gårdhen som
    dhe kunna släppa en hest uthi, vthan på Trähetsgierdhe,
    Lytet fiske vthi siön Axen.

    Grannarna
1. Corporalens Manhafftige Monsieur Fikenbons boställe bondhen
    Per Ohlsson åbor 3/4 Crone sår åhrligen                                    10 ½        8 

2. Hindrich Mattsson ibidem Corporalen på sin löhn 3/4 Crone
     sår åhrligen                                                                                10 ½        8


    Huusbybornas praetenderade rågongh
3. En wyse vndher wattnet ½ ahlnen weedh siöökanten dher
    twenne byägor möthas Nembligen Norya och Huusby, som wyser
    linien NNW½N.T.W. till ett femsteena Rör Numero 4.
4. Ett femsteena röör hwarest 3:ne byars egor möthas samman
    nembligen Norja, Huusby och Noringe om hwilket dhe och äre
    ense om, dher och nu twisten begynnes emillan Noringe
    Prästegårdhen och Huusby; Men Norjaborne stadna dher,
    och willia Huubyborna2 gå dher ifrån N½NT.W.; Noringe
    eller Oxa ängh benämnd till en wyse.
5. En wyse vthi förbenemte Oxa Engh på en lyten kulla som Sahlig
    Herr Flemmingens Bookhållare Huusbyborna berättat, då
    Huusby war frelse vndher Rixsteen. at dhenne skulle wara
                                                                            retta
(Högra spalten:)
    rätta skildnaden emillan Huusby och Noringe dher ifrån dhe sedhan
    willia gå NW.T.W. till en fyrkantigh steen höger om lands-
    wägen Giörlabrinck benemdh.
6. En fyrkantigh wyse widh Giörlabrinchen dher ifrån wystes linien ändhe
    långs steenen WNW½W.T.N. hwarest en wyse skulle hafwa stådt vthi
    en lyten kåhltäppa mellan slöstranden3 och /XB./ och Mahlbu/bro/torpet, hwilken
    en finne skulle hafwa förstördt dhet kyrckioherrden i Grödinge skielff
    bekiendhe och continuerades doch samma linia ändhe långs öfwer
    Malmsiöön till ett femsteena Röör. 
7. Ett godt femsteena Röör i Malmsiöwyken hardt widh siöbrynen
    nedhan för Torpet der Befallningmannen widh Noringe och Huusbyborna
    äre ense sampt Mahlmsiöborna, och sadhe då Huusbyna och komma
    dyt medh sina ägor, dhet Kyrckioheerdhen nekadhe, dher ifrån Huusbyna
    willia gå SW.T.S. till en wyse
8. En wyse som war afslagen; men stycket fans igen lytet dher ifrån och
    wystes sedhan samma linia till ett fem steena Röör.
9. Ett femsteena Röör berättadhes hafwa warit i en skogswägh, hwilken
    intet igenfans, vthan moste warit bordtkiördher, emedhan dher war
    sandh och gran grusmarck, som är löös af sigh; Men lytet dher ifrån
    fans en wyse 140 ahlnar widh pass, dherest och linien litet bröts ifrån
    bemtälte femsteena Röör och öfwer dhenne wyse SSW½S.T.W.
    till en annan wyse som intet war något synnerligt af wärdhe
    doch stodh han i samma linia till en 4 kantigh hören Råå.
10. Ett fyrkantigt hören Råå widhkyrckiowägen, hwarest 4 Bohlbys ägor
    komma tillsammans nembligen Prestegårds, Huusby, Åfwinge och
    Gullhambra, hwilken steen wyser sedhan linien OSO. till Huusby
    gierdsgårdshören och sålundha skillier Åfwinge ägor ifrån Huusby

    Noringe Råågåns beskrifningh
    Befallningsman widh Noringe wille gå ifrån 5 steena Råån nohlan
    för Oxsiön belaget Numero 4 NW.T.N. Numero 11.
11. Är som berattas ett femsteena Röör sunnan om Skärtorpet, hwilka
    steenar låge up i en stenbacke och något longt ifrån icke heller
    af sådhan stoorleek som effter lagh böhr wara och wysen intet större
    än ledhstenarna dher ifrån. Befallningsmannen wille gå NWT.W. till
    en wyse på Bergen, hwilken linia och kyrckioherdhen wille gå
    alt ifrån Oxesiön och medh Befallningsman på Noringe upföre
    och medh hwadh skiähl han kundhe komma nedtill siön eller och opföre
    effter han hadhe allenast een linia fram och tillbackas gitte han intet
    då bewysa.
                                                En

(Texten fortsätter på C9_092)
______________________________
1) Fel för Notarum
2) Fel för Huusbyborna
3) Fel för sjöstranden