C9:087


(Kartakt inskannad i flera delar:
C9:085 Rubrik, resten av kartan döljs av invikta flikar
C9:086 Kartbild och text Notarum Explicatio
C9:087 Resten av texten
)

(Här fortsätter beskrivningen av Noringe rågång från C9_091:)

12. En wyse på Berget af en stoor, högh skierfwa medh en hoop andra stenar
    om kringh, dher ifrån han sedhan will continuera linien; Men
    kyrkioherdhen stodh dher emoot williandhes dhet Befallningsman
    skulle föllia honom WSW½SW.T.W. dher till Befallningsman
    alldeles nekadhe, vthan sadhe Huubyna skohla föllia hono åth Malm-
    siön
13. Till en wyse Wester om Mahlmsiön nedher i Backen ståendhes och
    dherifrån än wydare continuera samma wädherstreck till femstee-
    na Råån Numero 7.

        Kyrckioherdens Rågongh widh Grödinge Prestegårdh.
    Will altså nu kyrckioheerdhen gåå ifrån Numero 12 WSW½SWTW
    ända uthåth Bergen dher han hafwer 3:ne wysare af lyka beskaffen
14 et 15. heet som +
    (I marginalen:) + Numero 11
    Numeris 14. 15. och ståå i en linia, finnes och steen hoopar dher och
    hwar på bergen dher omkringh hoopkastadhe, af hwad hendelse
    är migh obekant; men som berättadhes, at skiöttar sådant ihoop
    burit dher fugelleekar warit. Och som dhe elliest hafwa mycket
    olyka distans sin emillan, och sedhan Bergen släppa hafwer kyrckio-
    herdhen ingen steen i skogen för än hören Råån Numero 10 dhet
    och synnes olykt wara, at dhe andra äre hwarandra så när och uthi
    den längre distancen i skogen hafwer han ingen wyse at wysa
    hemstellas altså detta wydare vthi hans nådhes höghwälborne Herr
    Landshöfdingens nådige godtfinnande.

    NogtaBene Åfringeborna praetendera och skogen ifrån Huusby giärdsgårdhshören
    effter dhen swarta linian 16. 17. säjandhes sigh hafwa dher af åldher hafft
    sin häfdh öfwan för sin ängh, och kan dhem dherföre intet dhen parcken
    här effter nekas till Numero 10.

    J lyka motto willia Vppingeborna gå öfwer landswägen /18/ eller stoora allmene
    wägen och broon 18. fölliandhes dyket effter i Siöängen effter prickningen 19.
    och dher medh taga halfwa ängen ifrån Huusby och i siön Axen, och
    sedhan till Råån 3. som ähr skildnadh emillan Husby och Norja och follia
    ramilen effter opföre /numero 20 till Norja wägen /21/ och så haghgärdhen effter
    tillbakas till stoora landswägen /22/ hwilken wägh lykewähl skillier   
    Norja och Vppinge åth och dhe, intet hafwa öfwer stoor wägen at giöra
    hafwa altså Vppingarna dhenna haga ifrån Huusby och willia af
    dhen orsaken och hafwa en dehl af ängen dher till som Chartan uth-
    wysar.

    58.