C9:089


(Text från tinget i Lerbro, Oppunda härad inskannad i flera delar
C9:089 till C9:093
)

Anno 1687 den 26 Septembris när Tinget höllz medh
Allmogen af Oppunda härad vthi Lehrbo

Samma dagh opwystes landzhöffdingens höghwälborne Herr
Gabriel Falkenbergs breef och skriffuelse daterat Stocholm
21 Septembris 1687 med innehold huru häradzhöffdingen
effter vndfången general instruction skall förfahra medh
ransakande och attesters vthgiffuande öffuer de hemman
som en och annan af Ridderskapet kan her effter sökia
förmedling opå, Men som Assessoren wälborne herr Niclas
von Prytz, begerre dåk höghwälborne herr landshöffdingen
i synnerhet wille häradzhöffdingen tilskriffua om nogra
det hemman, som för detta bliffuit försuarade vnder Rå
och Rör wed Säthegården Stäringe, och nu ifron berörde
fryhet skilde, beklaghandes han dem för hehla icke längre
kunna för deras swagha wilkor skull bestå, vthan på
dem nödgas sökia fryhet, lärandes han och på bemelte
hemman opwisa Chart och afrytning som landtmätaren
effter höghwelborne landshöffdinges befallning hollit,
altfördenskull beordrandes häradshöffdingen her om
widare ransaka, och sedan den skedd ähr som instruction
förmähla, meddela der öfuer all sådant ..cstatum 
som den befundne beskaffenheten före..ettre
Här öffuer bleff resolverat: Att häradshöffdingen
med Nämbden tilyka med crono Befallningsman
effter slutne Tingen sig på ohrten til nogha randsachning
infinna skola. Actum ut Superius.

Anno 1687 den 25 och 26 octobris infunno sig effter sidstledne
Tings afskedh häradshöffdingen med Oppunda häradznämbd
så och cronones Befallningsman Wälborne Anders Heland
                                                                 wedh